Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Цукрогiдромаш" створено у вiдповiдностi з наказом РВ ФДМУ по Кiровоградський областi в ходi приватизацiї майна державного пiдприємства.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння товариства є Загальнi збори акцiонерiв товариства. В перiод мiж проведенням Загальних зборiа акцiонерiв товариства керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює Правлiння та наглядова рада товариства якi обираються Загальними зборами акцiонерiв товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї , щодо реорганiзацiї акцiонерного товариства офiцiально ненадходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика. На пiдприємствi наказом № 2 вiд 03.01.08 року встановлено обрану облiкову полiтику, яка застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм вимогам Закону i кожному конкретному Положенню (стандарту). В бухгалтерському облiку застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi Положеннями (стандартами) i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн використання яких понад 1 рiк. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку здiйснюється за нормами i правилами податкового облiку. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не застосовується. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату визнається собiвартiсть таких запасiв, визначена згiдно п.9 П(с)БО 9 "Запаси". Первiсною вартiстю готової продукцiї визнається собiвартiсть її виробництва, яка визначається згiдно П(с)БО 16 "Витрати". При вiдпуску запасiв у виробництво, реалiзацiю та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi запасiв. При реалiзацiї покупних запасiв пiдприємством здiйснюється їх оцiнка за цiнами продажу: собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається як рiзниця мiж продажною (роздрiбною) вартiстю реалiзованих товарiв i сумою торгiвельної нацiнки на цi товари. В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємство вiдображає витрати того перiоду, до яких вони вiдносяться. У виробничу собiвартiсть продукцiї пiдприємством включаються: -прямi витрати (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi та iншi прямi витрати), -загальновиробничi витрати (постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожний вид виробництва, виходячи iз нормальної виробничої потужностi виробничого обладнання. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо є вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутньої економiчної вигоди i може бути достовiрно визначена їх сума. Резерв сумнiвних боргiв створюється по платоспроможностi кожного окремо взятого дебiтора. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги включається в баланс пiдприємства по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням сумнiвних i безнадiйних боргiв. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi вважаються грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi.
Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНПОЛIСАУДИТ" Свiдоцтво Аудиторської палати України Про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1128 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про достовiрнiсть фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" станом на 31 грудня 2008 року м.Кiровоград, 2009 р. Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку акцiонерам ВАТ КЗГМ "Цукрогiдромаш" Вступ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнполiсаудит", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 23681959, знаходиться за адресою: 25005 м. Кiровоград, вулиця Степанова, 62/16, тел.: (0522) 34-91-25. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 076921, дата проведення державної реєстрацiї 01.11.1995 року, номер запису про замiну свiдоцтва 14441050001000768. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1128, виданого рiшенням Аудиторської палати України за № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, дiйсне до 26 сiчня 2011 року. Перевiрку проводили аудитори у складi: - Гаврильченко Н.Я. ( сертифiкат № 002056 АПУ серiя "А") виданий рiшенням АПУ №75 вiд 26.02.99 року сертифiкат дiйсний до 30.03.2009 року. - Настояща А.М. - Макарова О.А. Перевiрку проведено згiдно договору № 8 вiд 25 лютого 2009 року, вибiрковим методом, за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94 Згiдно з договором № 8 вiд 25 лютого 2008 року товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнполiсаудит" провело перевiрку фiнансових звiтiв вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" (далi - ВАТ "Цукрогiдромаш"), що включають баланс станом на 31 грудня 2008 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився на зазначену дату (усi звiти додаються). Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв несе керiвництво ВАТ "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш". Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Основнi вiдомостi про емiтента Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" Код за ЄДРПОУ 00380014 Мiсцезнаходження м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94. Дата первинної реєстрацiї 28.02.1994 року Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 28.07.2006 року № 14441070006001979 Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 078130 Дата внесення змiн до установчих документiв 28.07.2006 року Номер запису в Єдиному державному реєстрi про замiну свiдоцтва № 14441200000001979 Основнi види дiяльностi 29.12.1 Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi 27.51.0 Лиття чавуну 27.52.0 Лиття сталi 27.53.0 Лиття легких кольорових металiв 28.75.0 Виготовлення iнших готових металевих виробiв Кiлькiсть засновникiв Засновниками товариства згiдно статуту є: 1. Регiональне вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi 2. Органiзацiя орендарiв Кiровоградського заводу гiд-равлiчних машин "Цукрогiдромаш" Керiвник пiдприємства Сабадаш В.М. Головний бухгалтер Фiлiмончук В.I. Масштаб перевiрки Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi з вимогами Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери i фондову бiржу", "Про господарськi товариства", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики № 700, 701, 720. Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено також оцiнку вiдповiдностi даних звiтностi з метою оподаткування бухгалтерського облiку. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, складається своєчасно в нацiональнiй валютi України - гривнi (данi у фiнансовiй звiтностi приведенi з округленням до тис. гривень). Стан бухгалтерського облiку Бухгалтерський облiк ВАТ "Цукрогiдромаш" ведеться по журнально-ордернiй системi з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIV, зi змiнами та доповненнями, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається та подається пiдприємством з урахуванням вимог та у термiни передбаченi дiючим законодавством з питань оподаткування та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом № 2 вiд 04.01.08 року та за перiод, що перевiрявся не змiнювалася. Облiкова полiтика на пiдприємствi застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм вимогам Закону i кожному конкретному Положенню (стандарту). Застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi Положеннями (стандартами) i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Згiдно П(с)БО 1 ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансових звiтiв проводиться по принципу нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, згiдно якому для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно спiвставити доходи звiтного перiоду з витратами, що здiйснюються для отримання цих доходiв. На пiдприємствi згiдно наказу вiд 29.09.08 року № 195 було проведено рiчну iнвентаризацiю основних засобiв, виробничих запасiв, грошових коштiв, розрахункiв з покупцями, продавцями та iншими дебiторами та кредиторами. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Баланс пiдприємства (форма 1) складений з урахуванням вимог П(с)БО 2 на пiдставi залишкiв вiдображених в бухгалтерському облiку (головнiй книзi). Звiт про фiнансовi результати (форма 2) складений з урахуванням вимог П(с)БО 3 на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Звiт про рух грошових коштiв (форма 3) складений з урахуванням вимог П(с)БО 4 з використанням непрямого методу, який передбачає визначення чистого надходження чи видатку вiд операцiйної дiяльностi через коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування. Збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування, вiдображений в рядку 010 форми 3 вiдповiдає аналогiчному показнику вiдображеному в рядку 175 форми 2 i становить 1527 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року, вiдображений в рядку 430 форми 3 становить 302 тис. грн. та вiдповiдає сумi залишкiв грошових коштiв вiдображених по рядкам 230 та 240 графи 4 форми 1. Звiт про власний капiтал (форма 4) складений з урахуванням вимог П(с)БО 5 на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Данi вiдображенi в рядку 010 форми 4 вiдповiдають даним вiдображеним в рядках 300-380 графи 3 форми 1. Данi вiдображенi в рядку 300 форми 4 вiдповiдають даним вiдображеним в рядках 300-380 графи 4 форми 1. Облiкова полiтика. На пiдприємствi наказом № 2 вiд 04.01.08 року встановлено обрану облiкову полiтику, яка застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм вимогам Закону i кожному конкретному Положенню (стандарту). В бухгалтерському облiку застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi Положеннями (стандартами) i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн використання яких понад 1 рiк. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку здiйснюється за нормами i правилами податкового облiку. Лiквiдацiйна вартiсть об'єкта основних засобiв i термiн його корисного використання для кожного об'єкта (груп об'єктiв) основних засобiв встановлювати при введеннi в експлуатацiю або пiд час проведення iнвентаризацiї вiдповiдною комiсiєю. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, визначеною згiдно вимогами П(с)БО 9 "Запаси". При вiдпуску запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) у виробництво або iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю. Витрати вiдображаються в балансi одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображати одночасно з доходами, для отримання яких вони отриманi. Якщо витрати понесенi, а вiдповiднi доходи в звiтному перiодi не отриманi, то такi витрати визнаються витратами майбутнiх перiодiв та вiдображаються в балансi. У виробничу собiвартiсть продукцiї пiдприємством включаються: -прямi витрати (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi та iншi прямi витрати), -загальновиробничi витрати (постiйнi та змiннi). Дебiторську заборгованiсть за продукцiю i товари вiдображати в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на дату балансу, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за продукцiю i товари за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Суму резерву сумнiвних боргiв визначати вiдповiдно П(с)БУ 10 "Дебiторська заборгованiсть". Грошовими коштами та їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi вважаються грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi. Активи пiдприємства. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї). На балансi пiдприємства наявнi власнi основнi засоби первiсна вартiсть яких на 31.12.2008 року становить 16797 тис.грн., знос на 31.12.2008 року складає 9700 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2008 року становить 57,75 % вiд первiсної вартостi. В бухгалтерському облiку основнi засоби пiдприємства подiлено, у вiдповiдностi з п.5.1 П(с)БО 7. Структура основних засобiв станом на 31.12.2008 року наступна: Група основних засобiв Первiсна вартiсть Знос, тис.грн. тис.грн. питома вага, % 1. 2. 3. 4. Земельнi дiлянки 712 4,24 - Будинки, споруди, передавальнi пристрої 4341 25,84 2401 Машини i обладнання 10653 63,42 6606 Транспортнi засоби 562 3,35 521 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 392 2,33 39 Iншi основнi засоби 105 0,63 101 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 32 0,19 32 Всього 16797 100 9700 На протязi 2008 року на пiдприємство надiйшло основних засобiв на суму 3329 тис.грн., в т .ч.: -Земельнi дiлянки - 712 тис.грн. -Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 182 тис.грн. -Машини та обладнання - 2023 тис.грн. -Транспортнi засоби - 24 тис.грн. -Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 367 тис.грн. -Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 21 тис.грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається у вiдповiдностi з п.8 П(с)Бо 7, тобто складається з вартостi основних засобiв та витрат пов'язаних з придбанням основних засобiв (реєстрацiйного збору; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв та зборiв, якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству; витрати на установку, монтаж та налагодження основних засобiв та iншi витрати безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою). До складу основних засобiв пiдприємства включаються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку ведеться використовуючи принципи i методи податкового облiку, амортизацiя на малоцiннi необоротнi матерiальнi активи в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 100 % в мiсяцi введення в експлуатацiю. Протягом 2008 року методи нарахування амортизацiї на пiдприємствi залишалися незмiнними. Незавершене будiвництво на 31.12.2008 року вiдображено в сумi 804 тис.грн., що складається з незавершеного капiтального ремонту, модернiзацiї та не введених в експлуатацiю придбаних основних засобiв i малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2008 року складають 68 тис.грн. Знос на нематерiальнi активи станом на 31.12.2008 року складає 68 тис.грн. Фiнансовi iнвестицiї. На пiдприємствi станом на 31.12.2008 року наявнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 15 тис.грн. та iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 13 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2008 року вiдсутнi. Запаси. Станом на 31.12.2008 року на пiдприємствi наявнi запаси на суму 4293 тис.грн., якi складаються з : - виробничих запасiв в сумi - 1054 тис.грн., -незавершеного виробництва - 1139 тис.грн., - готової продукцiї в сумi - 1932 тис.грн., - товарiв в сумi - 168 тис.грн. Виробничi запаси пiдприємства мають таку структуру: Вид запасiв Сума, тис.грн. питома вага, % 1. 2. 3. Сировина i матерiали 557 52,85 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 335 31,78 Паливо 8 0,76 Тара i тарнi матерiали 4 0,38 Запаснi частини 60 5,69 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 90 8,54 Всього 1054 100,00 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату визнається собiвартiсть таких запасiв, визначена згiдно п.9 П(с)БО 9 "Запаси". Первiсною вартiстю готової продукцiї визнається собiвартiсть її виробництва, яка визначається згiдно П(с)БО 16 "Витрати". При вiдпуску запасiв у виробництво, реалiзацiю та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi запасiв. Значну частину запасiв складають матерiали, що швидко обертаються, тому їхня вартiсть у балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. На протязi року методи оцiнки вибуття запасiв на пiдприємствi залишалися незмiнними. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2008 року становить 401 тис.грн. та складається з : -дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 184 тис.грн. -дебiторської заборгованостi з бюджетом - 4 тис.грн. -дебiторської заборгованостi за виданими авансами - 208 тис.грн. -iншої поточної дебiторської заборгованостi - 5 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) та iнша поточна дебiторська заборгованiсть по строкам непогашення розподiляється таким чином: Найменування показника Усього на кiнець року, тис.грн. У т.ч. за строками непогашення, тис.грн. до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 184 5 138 5 2 - 44 - Чиста реалiзацiйна вартiсть поточної дебiторської заборгованостi за товари, (роботи, послуги) складає 184 тис.грн. Коефiцiєнт сумнiвностi, розрахований виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, становить 0. Резерв сумнiвних боргiв, вiдповiдно до цього коефiцiєнту не складався. Склад i структура активiв пiдприємства (станом на 31 грудня 2008 року) № з/п показники Минулий рiк Звiтний рiк Звiтний рiк в % до ми-нулого сума, тис.грн. % до пiдсумку сума, тис.грн. % до пiдсумку 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Необоротнi активи 4408 49,49 7975 58,04 180,92 1.1 Незавершене будiвницт-во 85 0,95 804 5,85 949,88 1.2 Основнi засоби 4249 47,71 7097 51,66 167,03 1.3 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 28 0,31 28 0,20 100,00 1.4 Довгострокова дебiтор-ська заборгованiсть 46 0,52 46 0,33 100,00 2. Оборотнi активи 3998 44,89 5358 38,99 134,02 2.1 Виробничi запаси 1055 11,85 1054 7,67 99,91 2.2 Незавершене виробництво 827 9,28 1139 8,29 137,73 2.3 Готова продукцiя 1219 13,70 1932 14,06 158,49 2.4 Товари 85 0,95 168 1,22 197,65 2.5 Векселi одержанi - 10 0,07 - 2.6 Дебiторська заборгова-нiсть за товари, роботи, послуги 110 1,23 184 1,34 167,27 2.7 Дебiторська заборгова-нiсть за розрахунками з бюджетом - 4 0,03 - 2.8 Дебiторська заборгова-нiсть за виданими авансами - 208 1,51 - 2.9 Iнша поточна дебiтор-ська заборгованiсть 629 7,06 5 0,04 0,79 2.10 Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональ-нiй та iноземнiй валютi 64 0,72 302 2,20 471,88 2.11 Iншi оборотнi активи 9 0,10 352 2,56 3911,11 3. Витрати майбутнiх перiодiв 501 5,62 408 2,97 81,44 Баланс 8907 100,00 13741 100,00 154,27 На пiдприємствi в структурi активiв у звiтному роцi у порiвняннi з минулим перiодом зменшилася частка оборотних активiв з 44,89 до 38,99 пункту, зокрема головним чином дане зменшення вiдбулося в результатi зменшення по таким позицiям: " виробничi запаси - з 11,85 до 7,67 пункту; " незавершене виробництво - з 9,28 до 8,29 пункту; " iнша поточна дебiторська заборгованiсть - з 7,06 до 0,04 пункту. Тим самим зменшилися передумови для бiльш повного використання основних засобiв i матерiально-технiчної бази в цiлому. Позитивним є те, що загалом активи пiдприємства у звiтному роцi в порiвняннi з минулим роком збiльшилися на 54,27 %. Пiдприємству необхiдно надалi проводити роботу щодо оптимiзацiї структури активiв з метою пiдвищення ефективностi їх використання. Пасиви пiдприємства. Власний капiтал. Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2008 року становить 748 тис.грн., який подiлено на 2993066 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Юридичнi особи, власники акцiй: -ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Парангон" - м. Севастополь, вул. Павла Дибенко № 6, володiє 1 акцiєю, що складає 0,0000334106 % статутного фонду -ЗАТ "Насосмаш" - м. Кiровоград, вул.Червоногвардiйська, 94 володiє 2300016 акцiями, що складає 76,84481398 % статутного фонду. Фiзичнi особи - власники акцiй 182 осiб, володiють 693049 акцiями, що складає 23,1551526094 % статутного фонду. На момент перевiрки статутний капiтал сплачено повнiстю. Формування статутного капiталу виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства". Статутний фонд вiдображений в фiнансовiй звiтностi вiдповiдає статутному фонду вiдображеному в установчих документах. Резервний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2008 року становить 6 тис.грн. Iнший додатковий капiтал пiдприємства станом на 31.12.2008 року складає 5122 тис.грн. Облiк зобов'язань. На пiдприємствi станом на 31.12.2008 року наявнi довгостроковi зобов'язання в сумi 6350 тис.грн. Поточнi зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2008 року становлять 3529,0 тис.грн. та складаються з : - короткостроковi кредити банкiв - 1110 тис.грн., - векселi виданi - 889 тис.грн., - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 418 тис.грн., - поточнi зобов'язання за розрахунками - 177 тис.грн., - iншi поточнi зобов'язання - 935 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками складаються з: -зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 26 тис.грн., -зобов'язання за розрахунками зi страхування - 48 тис.грн., -зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 103 тис.грн. Витрати виробництва та обiгу i облiк фiнансових результатiв. В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємство вiдображає витрати того перiоду, до яких вони вiдносяться. У виробничу собiвартiсть продукцiї пiдприємством включаються: -прямi витрати (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi та iншi прямi витрати), -загальновиробничi витрати (постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожний вид виробництва, виходячи iз нормальної виробничої потужностi виробничого обладнання. Адмiнiстративнi витрати пiдприємства за 2008 рiк становлять 887 тис.грн. До адмiнiстративних витрат включаються витрати спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Витрати пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв) пiдприємство включає до складу витрат на збут. Згiдно звiту про фiнансовi результати (форма 2) витрати на збут за звiтний перiод складають 484 тис.грн. Структура операцiйних витрат пiдприємства в розрiзi елементiв за 2008 рiк: Вид витрат Сума, тис.грн. питома вага, % 1. 2. 3. Матерiальнi витрати 2989 41,97 Витрати на оплату працi 1452 20,39 Вiдрахування на соцiальнi заходи 598 8,40 Амортизацiя 523 7,34 Iншi операцiйнi витрати 1560 21,90 Всього 7122 100,00 В податковому облiку пiдприємство вiдображає валовi витрати у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про прибуток". Пiдприємство включає доходи i витрати до складу звiту про фiнансовi результати на основi принципiв нарахування та вiдповiдностi, i вiдображає в бухгалтерському облiку i звiтностi у момент їх виникнення незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. На пiдставi даних бухгалтерського облiку пiдприємство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi доход (виручку) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 6321 тис.грн. Всi доходи пiдприємства, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати на пiдставi даних бухгалтерського облiку, подiляються таким чином. Показник Сума, тис.грн. 1. 2. Чистий доход вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) 5352 Iншi операцiйнi доходи, в тому числi: -операцiйна оренда активiв -операцiйна курсова рiзниця -реалiзацiя iнших оборотних активiв -iншi операцiйнi доходи 931 133 9 177 612 Iтого доходiв 6283 Витрати пiдприємства подiляються: Найменування показника Сума, тис.грн. 1. 2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 4581 Адмiнiстративнi витрати 887 Витрати на збут 484 Iншi операцiйнi витрати, в тому числi: -операцiйна оренда активiв -операцiйна курсова рiзниця -реалiзацiя iнших оборотних активiв -штрафи, пенi, неустойки -iншi операцiйнi витрати 1108 65 10 141 1 891 Фiнансовi витрати 750 Iтого витрат 7810 Податок на прибуток за 2008 рiк склав 2 тис.грн. Чистий збиток пiдприємства за звiтний перiод склав 1529 тис.грн. Доходи та витрати визначаються пiдприємством з урахуванням вимог П(с)БО 15 "Дохiд", П(с)БО 16 "Витрати" та в вiдповiдностi з обраною облiковою полiтикою. Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено з урахуванням вимог П(с)БО 3. Валовi доходи в податковому облiку визначаються вiдповiдно до Закону України "Про прибуток" Пiдприємство вiдображає балансовий та оподатковуваний прибуток вiдповiдно до вимог чинного законодавства з питань ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, та оподаткування. Склад i структура пасивiв пiдприємства (станом на 31 грудня 2008 року) № з/п показники Минулий рiк Звiтний рiк Звiтний рiк в % до ми-нулого сума, тис.грн. % до пiдсумку сума, тис.грн. % до пiдсумку 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Власний капiтал 5391 60,53 3862 28,11 71,64 1.1 Статутний капiтал 748 8,40 748 5,44 100,00 1.2 Iнший додатковий капiтал 5122 57,51 5122 37,28 100,00 1.3 Резервний капiтал 6 0,07 6 0,04 100,00 1.4 Нерозподiлений прибу-ток (непокритий збиток) -485 -5,45 -2014 -14,65 415,26 2. Довгостроковi зобов'язання - - 6350 46,21 - 3. Поточнi зобов'язання 3516 39,47 3529 25,68 100,37 3.1 Короткостроковi кредити банкiв 694 7,79 1110 8,08 159,94 3.2 Векселi виданi 241 2,71 889 6,47 368,88 3.3 Кредиторська заборго-ванiсть за товари, робо-ти, послуги 1332 14,95 418 3,04 31,38 3.4 Поточнi зобов'язання з отриманих авансiв 113 1,27 - - 0,00 3.5 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджет-том 35 0,39 26 0,19 74,29 3.6 Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страху-вання 23 0,26 48 0,35 208,70 3.7 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 50 0,56 103 0,75 206,00 3.8 Iншi поточнi зобов'язан-ня 1028 11,54 935 6,80 90,95 Баланс 8907 100,00 13741 100,00 154,27 Питома вага власного капiталу в сукупному капiталi зменшилась з 60,53 % в минулому перiодi до 28,11 % - у звiтному. Власний капiтал пiдприємства за звiтний рiк у порiвняннi з минулим роком зменшився на 1529 тис. грн., або 28,36 %. Негативним є те, що його зменшення вiдбувалося за рахунок такого важливого джерела, як збiльшення непокритого збитку на суму 1529 тис. грн. Зменшення питомої ваги власного капiталу в сукупному капiталi на кiнець звiтного перiоду (до 28,11 %) зменшує можливостi подальшого економiчного зростання. Значно (до 46,21 %) збiльшилися довгостроковi зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в звiтному перiодi зменшилася в порiвняннi з минулим перiодом на 914 тис.грн. або на 68,62 %. Значно збiльшилися поточнi зобов'язання за короткостроковими кредитами банкiв (на 59,94 %) та поточнi зобов'язання за векселями виданими (на 268,88 %). Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства. Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано порядок органiзацiї бухгалтерського облiку, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, зробленi керiвництвом пiдприємства, i звiтнiсть в цiлому. На пiдставi даних фiнансової звiтностi пiдприємства аудитором проведено аналiз фiнансового стану пiдприємства. № з/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану 2007 рiк 2008 рiк Орiєнтовне позитивне значення показник 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 1.1 Коефiцiєнт покриття Роздiл II активу балансу (рядок 260) / роздiл IV пасиву балансу ( рядок 620) 1,137 1,518 > 1 1.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Роздiл II активу балансу (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) / роздiл IV пасиву балансу р.620 0,231 0,302 0,6 - 0,8 1.3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Роздiл II активу балансу (р.220 + р.230 + р.240) / роздiл IV пасиву балансу р.620 0,018 0,086 0,25 - 0,5 1.4 Чистий оборотний капiтал (тис.грн.) Роздiл II активу балансу р.260 - роздiл IV пасиву балансу р.620 482 1829 2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 2.1 Коефiцiєнт платоспромож-ностi (автономiї) Роздiл I пасиву балансу р. 380 / усього по пасиву балансу р. 640 0,605 0,281 > 0,5 2.2 Коефiцiєнт фiнансування Пасив балансу (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / роздiл I пасиву балансу р.380 0,652 2,558 0,5 - 1 2.3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами (роздiл II активу балансу р.260 - роздiл IV пасиву балансу р.620) / роздiл IV пасиву балансу р.620 0,137 0,518 > 0,1 2.4 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу (роздiл II активу балансу р.260 - роздiл IV пасиву балансу р.620) / роздiл I пасиву балансу р.380 0,089 0,474 > 0 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), який показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань становить 1,518 та порiвняно з минулим роком збiльшився на 0,381. Значення даного коефiцiєнту бiльше норми (> 1), що є позитивним фактором в дiяльностi пiдприємства. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, що вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами становить 0,302, що на 0,071 бiльше нiж в 2007 роцi. Це свiдчить про збiльшення можливостей пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який показує, яка частина боргiв може бути сплачена негайно, в порiвняннi з 2007 роком збiльшився на 0,068 та становить 0,086. Значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi менше орiєнтовного позитивного значення (0,25-0,5), що свiдчить про те, що забезпечення пiдприємства власними обiговими коштами для негайної сплати боргiв недостатньо. Чистий оборотний капiтал, який свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть станом на 31.12.08 року становить 1829 тис.грн., що на 1347 тис.грн. бiльше нiж в минулому перiодi. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї), який показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, становить 0,281, що на 0,324 менше нiж в 2007 роцi. Коефiцiєнт фiнансування, який характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв дорiвнює 2,558, порiвняно з минулим роком даний коефiцiєнт збiльшився на 1,906 Збiльшення даного коефiцiєнту свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами порiвняно з минулим роком даний коефiцiєнт збiльшився на 0,381та становить 0,518 (орiєнтовне позитивне значення > 0,1), що свiдчить про достатню забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу, що показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, дорiвнює 0,474, порiвняно з минулим роком даний коефiцiєнт збiльшився на 0,385. Фiнансовий стан пiдприємства загалом негативний, по результатам дiяльностi за звiтний перiод пiдприємством отримано значнi збитки. Розрахунок вартостi чистих активiв ВАТ "Цукрогiдромаш" станом на 31.12.08 року № з/п Найменування статтi Код рядка балансу (форма 1) За даними балансу на кiнець звiт-ного перiоду Розрахунковi данi на кiнець звiтного перiоду 1 Активи 1.1 Необоротнi активи (роздiл 1 балансу): р. 010 + 020 + 030 + 040 + 045 + 050 + 060 + 070 7975 7975 -нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010 - - -незавершене будiвництво р. 020 804 804 -основнi засоби (залишкова вар-тiсть) р. 030 7097 7097 -довгостроковi фiнансовi iнвести-цiї за методом р. 040 15 15 -iншi фiнансовi iнвестицiї р. 045 13 13 -довгострокова дебiторська забор-гованiсть р. 050 46 46 -iншi необоротнi активи, включа-ючи вiдстроченi податковi активи р. 060 + р. 070 - - 1.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): р. 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 5358 5358 -запаси р. 100 + р. 110 + р. 120 + р. 130 + р. 140 4293 4293 -векселi одержанi р. 150 10 10 -дебiторська заборгованiсть р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 401 401 -поточнi фiнансовi зобов'язання р. 220 - - -грошовi кошти р. 230 + р. 240 302 302 -iншi оборотнi активи р. 250 352 352 1.3 Витрати майбутнiх перiодiв р. 270 408 408 2. Зобов'язання 2.1 Довгостроковi зобов'язання р.440 + 450 + 460 + 480 6350 6350 2.2 Поточнi зобов'язання, в т.ч.: р. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 3529 3529 -короткостроковi кредити банкiв р. 500 1110 1110 -поточна заборгованiсть за дов-гостроковими зобов'язаннями р. 510 - - -векселi виданi р. 520 889 889 -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530 418 418 Поточнi зобов'язання за розра-хунками: -з одержаних авансiв р. 540 - - -з бюджетом р. 550 26 26 -з позабюджетних платежiв р. 560 - - -зi страхування р. 570 48 48 -з оплати працi р. 580 103 103 -з учасниками р. 590 - - -iз внутрiшнiх розрахункiв р. 600 - - Iншi поточнi зобов'язання р. 610 935 935 2.3 Забезпечення наступних витрат i платежiв р. 430 - - 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв р. 630 - - Розрахункова вартiсть чистих активiв (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 3862 3862 Розрахункову вартiсть чистих активiв ВАТ "Цукрогiдромаш" визначено шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31.12.08 року становить 3862 тис.грн., статутний фонд складає 748 тис.грн. Скоригований статутний капiтал 748 тис.грн. (неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного року вiдсутнi). Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Аудиторський висновок. Ми перевiрили фiнансову звiтнiсть ВАТ "Цукрогiдромаш" станом на 31 грудня 2008 року, яка характеризує змiни фiнансового стану за рiк. Вiдповiдальнiсть за представлену для перевiрки фiнансову звiтнiсть несе керiвництво пiдприємства. Нашим обов'язком є висловлення висновку стосовно цiєї iнформацiї та фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту. Прийнята на пiдприємствi система бухгалтерського облiку, облiкова полiтика, методологiя i органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-ХIУ, зi змiнами та доповненнями, затвердженим Положення (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, дiючим в Українi. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", Нацiональним нормативам аудиту, з урахуванням Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики № 700, 701, 720. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку та достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2008 року. У зв'язку з тим, що ми не були присутнiми пiд час проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв вiдкритого акцiонерного товариства ВАТ "Цукрогiдромаш" та через специфiку облiку запасiв ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На нашу думку, за винятком коригувань, якi могли б бути необхiдними, якби ми змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну й об'єктивну iнформацiю (подана об'єктивно в усiх суттєвих аспектах) про фiнансовий стан пiдприємства ВАТ "Цукрогiдромаш" станом на 31 грудня 2008 р., результати його господарської дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до загальноприйнятих бухгалтерських принципiв П(С)БО в Українi. За результатами проведеної перевiрки аудитором надається умовно-позитивний висновок. Розкриття iнформацiї за видами активiв: В фiнансовiй звiтностi достовiрно розкрито iнформацiю за видами активiв пiдприємства. Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи" , за винятком питання зазначеного вище. Основнi засоби та незавершене будiвництво вiдображаються вiдповiдно з вимогами П(с)БО 7 "Основнi засоби", первiсна вартiсть яких визначена вiдповiдно до п. 8 даного положення. Нарахування амортизацiї проводиться за нормами i методами податкового законодавства, що не суперечить вимогам п. 26 П(с)БО 7. Протягом 2008 року методи нарахування амортизацiї на пiдприємствi залишалися незмiнними. Аналiтичний облiк основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдає даним синтетичного облiку. Вартiсть запасiв вiдображено в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(с)БО 9 "Запаси" за первiсною вартiстю. Первiсну вартiсть виробничих запасiв та товарiв визначено вiдповiдно до п. 9 даного положення. Готову продукцiю вiдображено в фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю, яка визначена вiдповiдно до вимог П(с)БО 16 "Витрати". Значну частину запасiв складають матерiали, що швидко обертаються, тому їхня вартiсть у балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi вiдображена вiдповiдно до вимог П(с)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Коефiцiєнт сумнiвностi, розрахований виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, становить 0. Резерв сумнiвних боргiв, вiдповiдно до цього коефiцiєнту не складався. Розмiр дебiторської заборгованостi легальний i чинний. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Облiк грошових коштiв вiдповiдає нормам П(с)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Розкриття iнформацiї про зобов'язання: Поточнi зобов'язання вiдображено в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(с)БО 11 "Зобов'язання". Розмiр кредиторської заборгованостi в фiнансовiй звiтностi реальний, легальний та чинний, що пiдтверджується договорами та первинними документами. Розкриття iнформацiї про власний капiтал: Структура та призначення власного капiталу визначенi правильно та адекватно i вiдповiдають вимогам П(с)БО 5 "Звiт про власний капiтал". Власний капiтал ВАТ "Цукрогiдромаш" станом на 31.12.08 року становить 3862 тис.грн., який складається з: статутного капiталу - 748 тис.грн. iншого додаткового капiталу - 5122 тис.грн. резервного капiталу - 6 тис.грн. непокритих збиткiв - 2014 тис.грн. ВАТ "Цукрогiдромаш" засновано вiдповiдно до плану приватизацiї орендного пiдприємства "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" (наказ Регiонального вiддiлення ФДМ України в Кiровоградськiй областi вiд 23 червня 1995 року № 573) шляхом перетворення в процесi приватизацiї орендного пiдприємства "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" у вiдкрите акцiонерне товариство. Вiдповiдно до даного наказу статутний фонд складає 64163650 тис. крб., який подiлений на 2566546 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 тис. крб. кожна. При створеннi пiдприємства в процесi приватизацiї випущено 2566546 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 тис. крб. кожна, загальною номiнальною вартiстю 64163650 тис. крб., про що Фiнансовим управлiнням Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 19 липня 1995 року реєстрацiйний номер 101-У. Вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення ФДМ України в Кiровоградськiй областi вiд 07 жовтня 1996 року № 1847 збiльшено статутний фонд на 106630,00 грн. та вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення ФДМ України в Кiровоградськiй областi вiд 07 жовтня 1996 року № 1848 затверджено статутний фонд Кiровоградського заводу "Цукрогiдромаш" в сумi 748266,50 грн. У зв'язку зi збiльшенням статутного фонду Регiональним вiддiленням ФДМ України в Кiровоградськiй областi зареєстровано випуск 2993066 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 748266,50 грн., про що видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 23 грудня 1996 року реєстрацiйний номер 9/11/1/96. Вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР при визначеннi документарної форми випуску iменних цiнних паперiв здiйснено обмiн Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Кiровоградським територiальним вiддiленням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 30 листопада 1998 року реєстрацiйний номер 116/11/1/98 про випуск 2993066 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 748266,50 грн. на всю суму статного фонду (капiталу). Вiдповiдно до даних протоколу 10 засiдання комiсiї з продажу акцiй ВАТ "Цукрогiдромаш" вiд 28 грудня 1998 року, затвердженого заступником начальника ФДМУ по Кiровоградськiй областi 31 грудня 1998 року згiдно з планом розмiщення акцiй статутний фонд товариства складає 748266,50 грн., подiлений на 2993066 акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., в т.ч.: - частка органiзацiї орендарiв 1714873 шт. акцiй на суму 428718,20 грн. - до продажу пiдлягало 1278193 шт. акцiй на суму 319548,25 грн. номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,25 грн. З них продано: Вид продажу По плану, шт Результат продажу, шт Пiдстава 1. Пiльговий продаж 1.1. Працiвникам пiдприємства та громадянам, якi мають право на пiльгове придбання акцiй вiдповiдно до статтi 25 Закону України "Про приватизацiю державного майна" -за приватизацiйнi майновi сертифiкати -за компенсацiйнi сертифiкати -за власнi кошти 1.2. Керiвникам -за компенсацiйнi сертифiкати 450000 275435 1000 63910 450000 275435 1000 63910 протокол 3 вiд 30.10.95 протокол 4 вiд 01.11.95 протокол 6 вiд 03.02.97 протокол 9 вiд 07.08.98 протокол 7 вiд 03.02.97 2. Вiдкритий продаж 2.1. Продаж акцiй на сертифiкатних аукцiонах за приватизацiйнi майновi сертифiкати 2.2. Продаж акцiй на спецiалiзованих сертифiкатних аукцiонах за компенсацiйнi сертифiкати 446310 41538 446310 41538 протоколи по 13, 26, 38 СА затвердженi нака-зами ФДМУ вiд 29.03.96 р. № 364, вiд 25.04.97 р. № 483, вiд 22.04.98 р. № 812 вiдповiдно протокол по 24 СА затверджений наказом ФДМУ вiд 14.05.98 р. № 953 Всього 1278193 1278193 Статутний капiтал пiдприємства заявлено i фактично сплачено повнiстю в сумi 748266,50 грн. Зменшення статутного капiталу ВАТ "Цукрогiдромаш" з моменту державної реєстрацiї й до моменту проведення аудиторської перевiрки не вiдбувалося. В процесi дiяльностi за перiод з 01.01.08 року по 31.12.08 року розмiр статутного капiталу ВАТ "Цукрогiдромаш" залишався незмiнним. Станом на 31.12.08 року Фонд державного майна не є власником акцiй ВАТ "Цукрогiдромаш". Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства: В процесi перевiрки вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485 було розраховано вартiсть чистих активiв. Розрахунки показали, що вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Сплата акцiонерним товариством статутного фонду (капiталу) у встановленi законодавством термiни: Згiдно фiнансової звiтностi пiдприємством повнiстю сплачено статутний капiтал, неоплачений та вилучений капiтали вiдсутнi. Формування статутного капiталу виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства". Статутний фонд вiдображений в фiнансовiй звiтностi вiдповiдає статутному фонду вiдображеному в установчих документах. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi Комiсiєю: пiдприємство не є професiйним учасником фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України: на пiдприємствi протягом звiтного перiоду не вiдбувався випуск цiнних паперiв. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до закону України "Про iпотечнi облiгацiї: на пiдприємствi вiдсутнi iпотечнi облiгацiї. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку: Обсяг непокритих збиткiв в фiнансовiй звiтностi визначено вiдповiдно до вимог П(с)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Сума непокритих збиткiв пiдприємства, вiдображена в Звiтi про власний капiтал (форма 4), вiдповiдає сумi непокритих збиткiв, вiдображенiй в Звiтi про фiнансовi результати (форма 2). Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами: на пiдприємствi станом на 31.12.08 року вiдсутнi зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв: пiдприємство не є компанiєю з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": Протягом звiтного перiоду в ВАТ "Цукрогiдромаш" за iнформацiєю пiдприємства та представлених даних вiдбулися наступнi подiї, зазначенi частиною 1 статтi 41 Закону України "Про цiннi папери й фондовий ринок": -31 липня 2008 року черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента (вiдкликано Правлiння ВАТ "Цукрогiдромаш" в повному складi у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень: Голова правлiння - Сабадаш Володимир Миколайович, члени правлiння - Кузьменко Людмила Василiвна, Срiбняк Iван Степанович, Каратнюк Микола Михайлович, Чернега Галина Петрiвна, та обрано правлiння ВАТ "Цукрогiдромаш" строком на один рiк до проведення перевиборних загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова правлiння - Сабадаш Володимир Миколайович, члени правлiння - Кузьменко Людмила Василiвна, Срiбняк Iван Степанович, Каратнюк Микола Михайлович, Дубонос Валерiй Степанович). Тобто наявнi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Директор-аудитор сертифiкат серiя "А" № 002056 Гаврильченко Н.Я. 11 березня 2009 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом товарiв , що виробляються товариством , є центробiжнi насоси рiзних марок та модифiкацiй. Основнi ринки збуту : Україна, Росiя ,Країни Балтiї, Молдова , Азербайжан, Туркменiя, Казахстан,Усбекистан,Iран.  Товариство на госпрозрахунку.  Найбiльш впливовi конкуренти в галузi: Куп"янський машзавод Україна який виготовляє Насоси Д 320/50, Д 630/90; ВАТ "Ливгiдромаш" м.Ливнi Росiя який виготовляє Насоси Д 320/50, Д 630/90; Апостолове Україна який виготовле  Насоси Д 320/50, Д 630/90.      Пiдприємство за власнi кошти згiдно договору куплi-продажу був одержаний Державний Акт на право власностi на земельну дiяльну вiд 25.06 2008 року.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За перiод 2004-2008 рiк iнвестицiї на придбання для виробничих потреб машин та обладнання, iнструменту , на проведення ремонтiв, ПНМА та iнше складаютьне проводилися. Пiдприємством за власнi обiговi кошти згiдно договору куплi продажу придбало земельну дiлянку та отримали Державний акт на право власностi на земельну дiлянку вiд 25.06.2008 року
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї). На балансi пiдприємства наявнi власнi основнi засоби первiсна вартiсть яких на 31.12.2007 року становить 13468,4 тис.грн., знос на 31.12.2007 року складає 9219,1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2007 року становить 68,45 % вiд первiсної вартостi. В бухгалтерському облiку основнi засоби пiдприємства подiлено, у вiдповiдностi з п.5.1 П(с)БО 7. Структура основних засобiв станом на 31.12.2007 року наступна: Група основних засобiв Первiсна вартiсть Знос, тис.грн. тис.грн. питома вага, % 1. 2. 3. 4. Будинки, споруди, передавальнi пристрої 4158,6 30,88 2305,5 Машини i обладнання 8629,8 64,07 6272,5 Транспортнi засоби 538,2 4,00 506,0 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 24,6 0,18 24,6 Iншi основнi засоби 105,8 0,79 99,1 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11,4 0,08 11,4 Всього 13468,4 100,00 9219,1 На протязi 2007 року на пiдприємство надiйшло основних засобiв на суму 796,6 тис.грн., в т .ч. -Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 117,5 тис.грн. -Машини та обладнання - 664,9 тис.грн. -Iншi основнi засоби - 8,6 тис.грн. -Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5,6 тис.грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається у вiдповiдностi з п.8 П(с)Бо 7, тобто складається з вартостi основних засобiв та витрат пов'язаних з придбанням основних засобiв (реєстрацiйного збору; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв та зборiв, якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству; витрати на установку, монтаж та налагодження основних засобiв та iншi витрати безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою). До складу основних засобiв пiдприємства включаються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку ведеться використовуючи принципи i методи податкового облiку. Протягом 2008року методи нарахування амортизацiї на пiдприємствi залишалися незмiнними. Незавершене будiвництво на 31.12.2007 року вiдображено в сумi 84,6 тис.грн., що складається з незавершеного капiтального ремонту, модернiзацiї та не введених в експлуатацiю придбаних основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами , що суттєво впливають на роботу товариства є нестабiльна податкова полiтика та пов"язана з цим вкрай гостра нестача обiгових коштiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi 2008 року акцiонерним товариством сплочено 8.2 тис.грн.в основному це незначнi суми рiзним контролюючим органам, якi здiйснють контроль за вииробництвом та дiяльнiстю акцiонерного товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства проводиться на пiдставах- за рахунок реалiзацiї продукцiї власного виробництва.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорiв за наслiдками роботи товариства у 2008 роцi --немає
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основним планом товариства є оновлення виробничої бази та залучення до роботи нових клiєнтiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Пропозицiй , щодослiджень та розробок по введеню нових видiв продукцiї ненадходило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Вiдкрита судова справа у Господарському судi позивач акцiонерне товариство.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Розрахунковий рахункiв товариства 26008300000138 АКБ "Форум" м.Кiровоград МФО 383051 Дивiденти ненараховувались iз завiдсутностi прибутку збитки за звiтний перiод склали 1529,0 тис.грн. тис.грн.