Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 694.4 X X
у тому числі:  
короткостроковий 26.07.2006 694.4 18.5 24.07.2008
Зобов'язання за цінними паперами X 889 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 889 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 34.9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2545.7 X X
Усього зобов'язань X 4164 X X
Опис: