Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 24497 6386.2 0 0 24497 6386.2
будівлі та споруди 1832 1940 0 0 1832 1940
машини та обладнання 22573 4047 0 0 22573 4047
транспортні засоби 32 353 0 0 32 353
інші 60 46.2 0 0 60 46.2
2. Невиробничого призначення: 68 0.2 0 0 68 0.2
будівлі та споруди 63 0 0 0 63 0
машини та обладнання 0 0.2 0 0 0 0.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 5 0 0 0 5 0
Усього 24565 6386.4 0 0 24565 6386.4
Опис Знос основних засобiв нараховується згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку" , амортизацiя нараховується прямолiнiйним способом. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається у вiдповiдностi з п.8 П(С)БО7, тобто складається з вартостi основних засобiв та витрат пов"язаних з придбанням основних засобiв. До складу основних засобiв пiдприємства включаються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.