Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ЗАТ "Насосмаш" 24712455 Кіровоградська Ленiнський 25006 м.Кiровоград вул.Червоногвардiйська,94 12.11.1999 2300016 76.844813980046 2300016 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лебедева Людмiла Петрiвна АР 267144 25.04.2001 Гагарiнським РВ УМВС України в м.Севастополь 12.06.2006 313531 10.475245116546 313531 0 0 0
Усього 2613547 87.320059096592 2613547 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.