Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Сабадаш Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2008 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00380014
Місцезнаходження емітента
Кіровоградська Ленiнський р-н 25006 м. Кiровоград, Червоногвардiська ,94
Міжміський код, телефон та факс емітента
522 22-37-08 229464
Електронна поштова адреса емітента
-
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) iнтернетсторiнка вiдсутня в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)