Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2009
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
Територія Кіровоградська Ленiнський 25006 м. Кiровоград, Червоногвардiська ,94 за КОАТУУ 3510136600
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем за КВЕД 29.12.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Кіровоградська Ленiнський 25006 м. Кiровоград, Червоногвардiська ,94


Баланс станом на 2008 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 68 68
- накопичена амортизація 012 ( 68 ) ( 68 )
Незавершене будівництво 020 85 804
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4249 7097
- первісна вартість 031 13468 16797
- знос 032 ( 9219 ) ( 9700 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 15 15
- інші фінансові інвестиції 045 13 13
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 46 46
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 4408 7975
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1055 1054
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 827 1139
Готова продукція 130 1219 1932
Товари 140 85 168
Векселі одержані 150 0 10
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 110 184
- первісна вартість 161 110 184
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 4
- за виданими авансами 180 0 208
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 629 5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 8 302
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 56 0
Інші оборотні активи 250 9 352
Усього за розділом II 260 3998 5358
III. Витрати майбутніх періодів 270 501 408
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 8907 13741

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 748 748
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 5122 5122
Резервний капітал 340 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -485 -2014
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 5391 3862
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 6350
Усього за розділом III 480 0 6350
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 694 1110
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 241 889
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1332 418
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 113 26
- з бюджетом 550 35 0
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 23 48
- з оплати праці 580 50 103
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1028 935
Усього за розділом IV 620 3516 3529
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 8907 13741

Примітки Бухгалтерський облiк пiдприємства за 2008 рiк здiйснювався за журнально-ордерною формою облiку iз застосуванням автоматизованих програм.Згiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"№996-1У 16.07.1999 року . Складання фiнансової звiтностi за 2008 рiк здiйснювалось у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансвої звiтностi" П(С)БО 2 "Баланс".На пiдприємствi дiє наказ про облiкову полiтику, який протягом звiтного перiоду не змiнювався. В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємство вiдображає витрати того перiоду , до яких вони вiдносяться. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна групв (вид). Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Керівник Сабадаш Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Фiлiмонончук Валентина IванiвнаЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6321 4831
Податок на додану вартість 015 969 799
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5352 4032
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 4581 ) ( 3353 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 771 679
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 931 163
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 887 ) ( 560 )
Витрати на збут 080 ( 484 ) ( 207 )
Інші операційні витрати 090 ( 1108 ) ( 359 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 777 ) ( 284 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 116
Фінансові витрати 140 ( 750 ) ( 130 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 1527 ) ( 299 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2 ) ( 5 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 1529 ) ( 304 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 1529 ) ( 304 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2989 2521
Витрати на оплату праці 240 1452 1108
Відрахування на соціальні заходи 250 598 471
Амортизація 260 523 311
Інші операційни витрати 270 1560 115
Разом 280 7122 4526


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2993066 2993066
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2993066 2993066
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.51085 -0.10157
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.51085 -0.10157
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводилось вiдповiдно П(С)БО № 15 "Дохiд" затвердженого наказом Мiнфiну України № 290 вiд 29/11/99 року .Витрати класифiкуються за видами з урахуваням вимог П(С)БО "16 "Витрати" затвердженого наказом МФО України. Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожний вид виробництва, виходячи iз нормальної виробничої потужностi виробничого обладнання. Звiт про фiнансовi результати ( форма2) складений з урахуванням вимог П(С)БО 3 на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Керівник Сабадаш Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Фiлiмонончук Валентина IванiвнаЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 1527 0 299
Коригування на:
- амортизацію необоротних активів 020 523 X 311 X
- збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 10 0 0 0
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0 0 115
Витрати на сплату відсотків 060 750 X 130 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 244 27 0
Зменшення (збільшення):
- оборотних активів 080 0 1113 0 1034
- витрат майбутніх періодів 090 93 0 116 0
Збільшення (зменшення):
- поточних зобов’язань 100 0 1051 1819 0
- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 2315 928 0
Сплачені:
- відсотки 130 X 339 X 130
- податки на прибуток 140 X 10 X 5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 10 5
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 2664 793 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
- необоротних активів 190 0 X 0 X
- майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 X 0 X
- дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
- необоротних активів 250 X 2882 X 0
- майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 2882 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 2882 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 6524 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 730 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 5794 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 743
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 5794 0 0 743
Чистий рух коштів за звітній період 400 248 0 50 0
Залишок коштів на початок року 410 64 X 14 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 10 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 302 X 64 X

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (форма3) складений з урахуванням вимог П(С)БО 4 з використанням непрямого методу , який передбачає визначення чистого надходження чи видатку вiд операцiйної дiяльностi через коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування. Для складання звiту про рух грошових коштiв використано показники Балансу форма № 1,Звiт про фiнансовi результати форма №2, Звiт про власний капiтал форма № 4, Головна книга та аналiтичнi данi вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку.
Керівник Сабадаш Володимир Миколайович
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 748 0 0 5122 6 -485 0 0 5391
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 748 0 0 5122 6 -485 0 0 5391
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1529 0 0 -1529
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1529 0 0 -1529
Залишок на кінець року 300 748 0 0 5122 6 -2014 0 0 3862

Примітки За станом на 31 грудня 2006 року статутний фонд товариства становить 748,3 тис.грн. який подiленона2993066 простих iмених акцiї номiнальною вартiстю 0,25 грн. Кожна Статутний капiтал вiдображено товариством в фiнансовi звiтностi з урахуванням вимог П(С)БО № 2 "Баланс" , затвердженого Наказом МФУ № 87 вiд 31 березня 1999 року.
Керівник Сабадаш Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Фiлiмонончук Валентина IванiвнаПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.): 105

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
Разом 080 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4159 2305 182 0 0 0 0 96 0 0 0 4341 2401 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 8630 6273 2023 0 0 0 0 375 0 0 -42 10653 6606 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 538 506 24 0 0 0 0 15 0 0 0 562 521 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 25 25 367 0 0 0 0 14 0 0 0 392 39 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 105 99 0 0 0 0 0 2 0 0 0 105 101 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 11 11 21 0 0 0 0 21 0 0 0 32 32 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 13468 9219 3329 0 0 0 0 523 0 0 -42 16797 9700 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 1932
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 777
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 130
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3380 773
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 123 31
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 3503 804

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 15 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 13 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 28 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 133 65
Операційна курсова різниця 450 9 10
Реалізація інших оборотних активів 460 177 141
Штрафи, пені, неустойки 470 0 1
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 612 891
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 750
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 302
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 302

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 557 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 335 0 0
Паливо 820 8 0 0
Тара і тарні матеріали 830 4 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 60 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 90 0 0
Незавершене виробництво 890 1139 0 0
Готова продукція 900 1932 0 0
Товари 910 168 0 0
Разом 920 4293 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 184 138 2 44
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 5 5 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 2
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 2
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 2
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 523
Використано за рік - усього 1310 523
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 523
- з них машини та обладнання 1313 523
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Сабадаш Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Фiлiмонончук Валентина Iванiвна