Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член правлiння Кузьменко Людмила Василiвна ЕА 477128 22.08.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.11.1999 602 0.020113154872 602 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Лебедева Людмiла Петрiвна АР 267144 25.04.2001 Гагарiнським РВ УМВС України вм.Севастопiль 12.05.2006 313531 10.475245116546 313531 0 0 0
Голова наглядова ради Лисенко Сергiй Миколайович ОО 259958 02.12.1999 Залiзничний РУ ГУ МВС України в м.Києвi 22.02.2006 156745 5.23693764187 156745 0 0 0
Член наглядової ради ЗАТ "Насосмаш" 24712455 12.11.1999 2300016 76.844813980046 2300016 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ КУА "Парангон" (ПВНIФЗТ "Парангон" 34464724 13.05.2008 1 0.000033410556 1 0 0 0
Усього 2770895 92.57714330389 2770895 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.