Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.07.2008
Кворум зборів** 93.14
Опис Порядок денний : 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2007 рiк. 2. Звiт Наглядової ради за 2007 рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2007 рiк. 4. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї про рiчнi результати дiяльностi. 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi за 2007 рiк Визначення порядку погашення збиткiв. 6. Внесення змiн до Статуту ВАТ. Затвердження Статуту ВАТ у новiй редакцiї. 7. Вiдкликання та обрання Наглядової ради ВАТ. 8. Вiдкликання та обрання Правлiння ВАТ. 9. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї ВАТ.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.03.2009
Кворум зборів** 93.11
Опис Порядок денний зборiв: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2008 рiк. 2. Звiт Наглядової ради за 2008 рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2008 рiк. 4. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї про рiчнi результати дiяльностi. 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi за 2008 рiк. Визначення порядку погашення збиткiв. 6. Про збiльшення статутного капiталу ВАТ шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 7. Затвердження Протоколу рiшення про закрите розмiщення акцiй ВАТ. 8. Визначення уповноваженого органа ВАТ та осiб, яким надаються повноваження, пов'язанi з розмiщенням акцiй. 9. Внесення змiн до Статуту ВАТ. Затвердження Статуту ВАТ у новiй редакцiї. 10. Вiдкликання та обрання Наглядової ради ВАТ. 11. Вiдкликання та обрання Правлiння ВАТ. 12. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї ВАТ.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.