Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "пiдприємство реєстратор "Парангон"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34957585
Місцезнаходження м.Севастополь Гагарiнський 99028 м.Севастополь П. Дибенко, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 318270
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2007
Міжміський код та телефон 806920533983
Факс 533983
Вид діяльності Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Опис Реєстратор зобов"язується надавати Емiтенту послуги щодо ведення реєстру власних iменних цiнних паперiв: облiку та зберiгання iнформацiї про власникiв iменних цiнних паперiв та про операцiї внаслiдок яких виникає необхiднiсть внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на пiдставi законодавства, а Емiтент зобов"язується здiйснювати оплату наданих послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА ТОВ "Iнполiсаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23681959
Місцезнаходження Кіровоградська Кiровський 25006 м.Кiровоград Степанова ,62/16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1128
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата Україна
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0522 34-91-25
Факс 0
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Проведення аудиторської перевiрки, даних балансу тафiнансового звiту замовника за звiтний перiод i складання аудиторського висновку про достовiрнiсть цiєї iнформацiї.