Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Змаженко Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00380014
4. Місцезнаходження
25006Кіровоградськамiсто Кропивницькийвулиця Архангельська,94
5. Міжміський код, телефон та факс
0522 22-37-0822-94-64
6. Електронна поштова адреса
sugargidrmash@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці 00380014.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)