Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40079008
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, Кіровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1 А, кiмн. 511
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4651 26.11.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0750 25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Немає.
Номер та дата договору на проведення аудиту 47 19.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.03.2018 19.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 19000

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.