Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Змаженко Сергій Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконуючий обов'зки голови правління ПАТ "Цукрогiдромаш"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень Генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Генеральний директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки Генерального директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Генерального директора в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 23.12.2016 року обраний в.о.голови правлiння з 01.01.2017 року. Рішенням наглядової ради від 19.04.2017 року обраний Генеральним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 37 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з виробництва ПАТ "Свеський насосний завод", начальник управлiння служби закупок та збуту "Цукрогiдромаш", виконуючий обов'зки голови правління ПАТ "Цукрогiдромаш". Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

1)Посада* Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каратнюк Микола Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник ливарного цеху ПАТ"Цукрогiдромаш"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.03.2016, 19.04.2017 року звільнено
9)Опис До повноважень члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПАТ "Цукрогiдромаш", начальник ливарного цеху ПАТ "Цукрогiдромаш". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів вiд 19.04.2017 року та наглядової ради від 19.04.2017 року звільнено з посади члена правлiння в зв'язку зі зміною виконавчого органу з колегіального на одноосібний.

1)Посада* Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Людмила Василiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** середня спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Цукрогiдромаш", iнспектор по кадрам
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.03.2016, 19.04.2017 року звільнено
9)Опис До повноважень члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнспектор по кадрам ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів вiд 19.04.2017 року та наглядової ради від 19.04.2017 року звільнено з посади члена правлiння в зв'язку зі зміною виконавчого органу з колегіального на одноосібний.

1)Посада* Голова наглядова ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Сергiй Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** вища, Полтавський педагогічний університет, 1993 рік
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Машзавод "Технiка", директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року переобраний до складу наглядової ради, а згiдно рiшення наглядової ради вiд 19.04.2017 року обраний головою наглядової ради. Обраний як акціонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Машзавод "Технiка". Голова наглядової ради обiймає посаду директора ТОВ "Машзавод "Технiка", мiсцезнаходження: 03170, м.Київ, вулиця Велика Кiльцева, будинок 4-Ж.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкоденко Оксана Володимирівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1988
5)Освіта** вища, Національний університет харчових технологій, 2010 рік Національний авіаційний університет, 2011 рік
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укркомплект плюс", фінансовий директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року переобрана членом наглядової ради. Обрана як представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фінансовий менеджер ТОВ "Укркомплект плюс", фінансовий директор ТОВ "Укркомплект плюс". Член наглядової ради обiймає посаду фінансового директора ТОВ "Укркомплект плюс", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нюкін Ігор Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища,Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2005
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укркомплект плюс", економіст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016, 19.04.2017 року звільнено
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: економіст ТОВ "Укркомплект плюс". Член наглядової ради обiймає посаду економіста ТОВ "Укркомплект плюс", місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року звільнено з посади члена наглядової ради в зв'язку зі зменгенням кількісного складу наглядової ради.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цимбалюк Олексiй Федорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1980
5)Освіта** вища, Харківський інстуту військогво-повітряних сил імені Кожедуба, 1988 рік, комп'ютеризовані комплекси і системи озброєння та техніки військових сил, оператор ЕОМ
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укркомплект плюс", директор з питань безпеки
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016, 19.04.2017 року звільнено
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 19 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Нова пошта", керівник відділу кадрової безпеки, РПМФ "Артем", директор з питань безпеки, ПАТ "Київський маргариновий завод", фахівець з економічної безпеки, ТОВ "Укркомплект плюс", директор з питань безпеки. Член наглядової ради обiймає посаду директора з питань безпеки ТОВ "Укркомплект плюс", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року звільнено з посади члена наглядової ради в зв'язку зі зменгенням кількісного складу наглядової ради.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оксенюк Тетяна Олексiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1982
5)Освіта** вища, Національний транспортний університет, 2004 рік
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор фінансово-економічного департаменту ТОВ "Аурум Транс"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член наглядової ради не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року переобрана членом наглядової ради на новий строк. Обрана як представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТОВ "ТД Насосхолдинг", директор фінансово-економічного департаменту ТОВ "Аурум Транс". Член наглядової ради обiймає посаду директора фінансово-економічного департаменту ТОВ "Аурум Транс", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морозова Олена Iванiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища, Таврійський національний університет ім.В.І,Вернадського
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АУРУМ ТРАНС", начальник вiддiлу аналізу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року переобрана членом ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 36 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу аналізу ТОВ "АУРУМ ТРАНС". Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду начальника вiддiлу аналізу ТОВ "АУРУМ ТРАНС", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холошин Андрiй Олександрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1982
5)Освіта** вища, Академія праці та соціальних відносин, 2006 рік Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка,2007 рік
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АУРУМ ТРАНС" , провідний юристконсульт
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016, 19.04.2017 року звільнено
9)Опис До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юристконсульт ТОВ "АУРУМ ТРАНС", провідний юристконсульт ТОВ "АУРУМ ТРАНС". Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду провідного юристконсульта ТОВ "АУРУМ ТРАНС", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року звільнено з посади члена ревiзiйної комiсiї, членом ревізійної комісії обрано Сталкомас Тетяну Іванівну.

1)Посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурман Ірина Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** вища, Херсонський інститут імені Цюрупи, 1992 рік, бухгалтерський облік та АГД, бухгалтер
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АУРУМ ТРАНС", голова ревізійної комісії
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рiк
9)Опис До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року та рішення ревізійної комісії від 19.04.2017 року переобрана головою ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 31 рік. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "АУРУМ ТРАНС", генеральний директор, голова ревізійної комісії. Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду голови ревізійної комісії ТОВ "АУРУМ ТРАНС", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Касьян Вiкторiя Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер-ревiзор ПТ "Ломбард-Скребниця Коваленко А.А та Андрєеєвої О.П."
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.10.2009, безстроково
9)Опис До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ". Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сталмокас Тетяна Іванівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1986
5)Освіта** вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2008 рік
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Аурум Транс", провідний економіст відділу ревізій
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 1 рік
9)Опис До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року обрана членом ревiзiйної комiсiї замість Холошина Андрія Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 10 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: некономіст І категорії ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот", провідний спеціаліст ПрАТ "Українська гірничо-металургійна компанія", провідний економіст відділу ревізій ТОВ "Аурум Транс". Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду провідного економіста відділу ревізій ТОВ "АУРУМ ТРАНС", мiсцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.