Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 38.3
2 Витрати на оплату працi 18.2
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4.6
4 Амортизацiя 4.3
5 Iншi операцiйнi витрати 34.6

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.