Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
Територія за КОАТУУ 3510136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво інших помп і компресорів за КВЕД 28.13
Середня кількість працівників 94
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 25006 Кiровоградська область мiсто Кропивницький вулиця Архангельська,94, т.0522 22-37-08
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 347 290 194
первісна вартість 1001 715 723 194
накопичена амортизація 1002 368 433
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 17336 17566 8443
первісна вартість 1011 30547 31536 8443
знос 1012 13211 13970
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

15

15

15
інші фінансові інвестиції 1035 13 13 13
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 17711 17884 8665
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13075 12958 8184
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4319 5507 1735
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1256

1362

2972
з бюджетом 1135 440 356 121
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 617 602
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1713 2154 26
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 229 237 147
Усього за розділом II 1195 21649 23176 13185
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 39360 41060 21850

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7622 7622 7622
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 6 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6589 7167 -10
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 14217 14795 7618
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 14693 14693 5008
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 14693 14693 5008
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 1003 1003 1003
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 3394 3296 4770
за розрахунками з бюджетом 1620 88 172 177
за у тому числі з податку на прибуток 1621 52
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630 155 235 241
за одержаними авансами 1635 1302 1268 827
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 4508 5598 2206
Усього за розділом IІІ 1695 10450 11572 9224
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 39360 41060 21850

Примітки
Керівник Змаженко Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25927 23700
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 17254 ) ( 16775 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 8673 6925
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 2243 ) ( 1640 )
Витрати на збут 2150 ( 635 ) ( 548 )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5795 4737
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 16 269
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 3714 ) ( 3714 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 1386 ) ( 1743 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 711
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( 451 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -133
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 578
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( 451 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 578 -451
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 12581 9002
Витрати на оплату праці 2505 5614 4108
Відрахування на соціальні заходи 2510 1434 1069
Амортизація 2515 982 989
Інші операційні витрати 2520 1154 8026
Разом 2550 21765 23194
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 30489943 30489943
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 30489943 30489943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0189571 0.0147918
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0189571 0.0147918
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Змаженко Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

11918

14799
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 18 3
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17764 15674
Надходження від повернення авансів 3020 46 4159
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 1
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 97 76
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5661 )

( 11587 )
Праці 3105 ( 4494 ) ( 3506 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1422 ) ( 1269 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4233 ) ( 2079 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 54 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2921 ) ( 1080 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1258 ) ( 999 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10708 ) ( 7908 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 127 ) ( 4174 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 2767 ) ( 139 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 442 4050
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( 2387 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2387
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 442 1663
Залишок коштів на початок року 3405 1713 36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 14
Залишок коштів на кінець року 3415 2154 1713

Примітки
Керівник Змаженко Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7622 6 6589 14217
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 7622 6 6589 14217
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 578 578
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 578 578
Залишок на кінець року 4300 7622 6 7167 14795

Примітки
Керівник Змаженко Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна