Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 1003 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 1003 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
X
Податкові зобов'язання X 172 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 14693 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 10397 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 26265 X X
Опис: За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визнає такi не поточнi фiнансовi зобов_язання : За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов_язанням заборгованiсть в нацiональнiй валютi за процентною позикою, отриманою вiд юридичної особи, в сумi 14284 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов_язанням не поточнi залученi позиковi кошти вiд фiзичних та юридичних осiб в сумi 409 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов_язання : За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов_язанням заборгованiсть за виданими векселями в сумi 1003 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов_язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов_язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 3296 тис. грн.: торговельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов_язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в сумi 3296 тис. грн. Аванси отриманi вiд вiтчизняних покупцiв та замовникiв Компанiї на 31 грудня 2017 року складають 1268 тис. грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов_язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам в сумi 172 тис. грн.: по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 59 тис. грн.; по єдиному соцiальному внеску в сумi 47 тис. грн.; iншi податки в сумi 14 тис. грн. податок на прибуток в сумi 52 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов_язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 235 тис. грн.: поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi в сумi 235 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов_язанням заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по процентнiй позицi сумi 3927 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов_язання Компанiя на 31 грудня 2017 року визнає в сумi 1671 тис. грн.