Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2017
Кворум зборів** 96.8959
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства згiдно рiшення вiд 01.03.2017 року: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту зборiв. 4.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 8.Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 9.Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10.Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 12.Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з головою i членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї; встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з вказаними особами. 13.Змiна типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 14.Змiна найменування та мiсцезнаходження Товариства. 15.Внесення змiн до статуту товариства та затвердження нової редакцiї статуту. 16.Затвердження Положень Товариства про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, про виконавчий орган та посадових осiб в новiй редакцiї. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на зборах обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Чернишенко Iрина Василiвна - голова лiчильної комiсiї, Ушакова Iрина Сергiївна, Ковальова Олена Петрiвна - члени лiчильної комiсiї. 2. Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на зборах бюлетенi для голосування повиннi мiстити iнформацiю визначену в ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдповiдати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повиннi бути засвiдченi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою товариства. 3. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довiдки - до 5 хвилин; провести загальнi збори акцiонерiв без перерви. 4.Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7.Затвердити рiчнi результати дiяльностi акцiонерного товариства за 2016 рiк, затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2016 рiк. 8.За пiдсумками 2016 року збитки покрити за рахунок власного капiталу. Дивiденди за пiдсумками 2016 року не нараховувати. 9.Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну повноважень в повному складi: Лисенко Сергiй Миколайович - голова наглядової ради, Шкоденко Оксана Володимирiвна, Нюкiн Iгор Володимирович, Оксенюк Тетяна Олексiївна, Цимбалюк Олексiй Федорович - члени наглядової ради. 10.Обрати наглядову раду Товариства на строк 1 рiк в складi трьох осiб: Лисенко Сергiй Миколайович, Шкоденко Оксана Володимирiвна, Оксенюк Тетяна Олексiївна. 11.Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в зв'язку з закiнченням термiну повноважень в повному складi: Фурман Iрина Миколаївна - голова ревiзiйної комiсiї, Холошин Андрiй Олександрович Морозова Олена Iванiвна - члени ревiзiйної комiсiї. 12. Обрати ревiзiйну комiсiю Товариства на строк 1 рiк в складi: Фурман Iрина Миколаївна, Морозова Олена Iванiвна, Сталмокас Тетяна Iванiвна. 13.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою i членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, якi мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою i членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї керiвника Товариства. 14. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 15.Змiнити найменування Товариства: Повне: з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"; Скорочене: з ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ" на ПрАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ". Змiнити мiсцезнаходження Товариства: з: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Червоногвардiйська, будинок 94 на: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Архангельська, будинок 94. 16.Внести змiни до статуту Товариства, пов'язанi зi змiною типу, найменування та мiсцезнаходження Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцiю статуту Товариства. 17.Уповноважити керiвника Товариства Змаженка С.В. пiдписати нову редакцiю статуту та здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, уповноважити заповнювати та пiдписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв будь-якого вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Кiровоградської областi необхiднi документи; в разi необхiдностi видати вiдповiдну довiренiсть третiй особi з метою проведення вищезазначених дiй. 18.Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ", Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ". 19.Уповноважити голову зборiв Заська Олега Леонiдовича та секретаря зборiв Змаженка Сергiя Васильовича на пiдписання Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ". В звiтному роцi позачерговi збори не скликалися.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.