Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17336 17566 17336 17566
будівлі та споруди 14819 14488 14819 14488
машини та обладнання 1135 1330 1135 1330
транспортні засоби 27 418 27 418
земельні ділянки
інші 1355 1330 1355 1330
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 17336 17566 17336 17566
Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20-30 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-10 рокiв рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 31536 тис.грн., ступiнь їх зносу - 44,3%, сума нарахованого зносу - 13970 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за звiтний рiк на суму 985 тис.грн.), вибуттям протягом року (вибуло основних засобiв за звiтний рiк на суму 91 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 847 тис.грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.