Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о.Голови правлiння       Гаваза Дмитро Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00380014
4. Місцезнаходження
25006Кіровоградськамiсто Кiровоградвулиця Червоногвардiйська,94
5. Міжміський код, телефон та факс
0522 22-37-0822-94-64
6. Електронна поштова адреса
zukrogidromas@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://pat_zukrogidromas.emitents.net.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)