Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31008476
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, кімн. 511
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2407 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит" Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" щодо фінансової звітності за станом на 31 грудня 2014 року Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента. Вступний параграф. Основні відомості про емітента: - Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" ; - Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 00380014; - Місцезнаходження - 25006, м. Кіровоград , Ленінський район, вулиця Червоногвардійська, будинок , 94; - Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 01.09.2009 р. № 14441050008001979. Опис аудиторської перевірки Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). При складанні аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитори керувались "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360. Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш ", що додається, за станом на 31 грудня 2014 року, що включає: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; - Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2014 рік; - Звіт про власний капітал за 2014 рік; - Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2014 рік. Опис відповідальності управлінського персоналу Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності на 31 грудня 2014 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності , що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Опис відповідальності аудитора Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" на 31 грудня 2014 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). ). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових політик , та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторів щодо повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" на 31 грудня 2014 року складена у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 700 " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Висловлення думки: На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно , в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" за станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності . Думка аудитора - безумовно-позитивна. Інша допоміжна інформація Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації 1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" за станом на 31 грудня 2014 року проведено у відповідності до положень п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства", схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. Сума активів товариства на 31 грудня 2014 року становить 43119,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить - 28682,0 тис. грн. Вартість чистих активів товариства за станом на 31 грудня 2014 року визначено в сумі 14437,0 тис. грн. Для порівняння скоригований статутний капітал товариства на 31 грудня 2014 року становить 7622 тис. грн. За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" за станом на 31 грудня 2014 року відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями). 2. Думка аудиторів стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність": За даними перевірки можна висловити думку, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш", що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не виявлено. 3. Думка аудиторів щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до статті 70 " Значний правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року: На нашу думку значні правочини, укладаються ПАТ "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" у відповідності до статті 70 " Значний правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року. 4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року: На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року. Корпоративне управління Товариством здійснюється Загальними зборами. Загальні збори обирають Наглядову раду , яка здійснює захист прав акціонерів ПАТ "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш", і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність правління. Правління є виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю ПАТ "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш", вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом фінансово-господарською діяльністю ПАТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, встановлених Статутом. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада ПАТ "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" не створювала комітету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) . 5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" : На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Основні відомості про аудиторську фірму Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат аудитора серії А № 004236 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2019 року ) , Митецькою Оленою Василівною (сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2019 року) Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми "Аналітик-Аудит" (Код ЄДРПОУ - 31008476, дата державної реєстрації - 05 липня 2000 року, №14441200000006307), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за №2407, затвердженого рішенням Аудиторської Палати № 100 від 30.03.2001 року і розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, кімн. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 12 від 09 лютого 2015 року проведено перевірку достовірності та повноти фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш" за станом на 31 грудня 2014 року. Перевірку розпочато - 09 лютого 2015 року, закінчено - 04 березня 2015 року. Директор ТОВ АФ "Аналітик-Аудит" Гриценко О.І. Аудитор Митецька О.В. Дата аудиторського висновку : 04 березня 2015 року Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511