Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.1994
4. Територія (область)
Кіровоградська
5. Статутний капітал (грн)
7622485.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.12ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
24.51ВИРОБНИЦТВО МИЛА, ДЕТЕРГЕНТІВ, ОЧИЩУВАЛЬНИХ І ПОЛІРУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
24.52ВИРОБНИЦТВО ПАРФЮМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ Дочiрнiй банк "Сбербанку Росiї" Кiровоградське вiддiлення №1
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26005013008976
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ Дочiрнiй банк "Сбербанку Росiї" Кiровоградське вiддiлення №1
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26005013008976