Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Суперсон Наталiя Анатолiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП" , аудитор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом ревізійної комісії. Член ревізійної комісії не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП". Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду аудитора ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП", місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечипоренко Сергiй Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ГРУПА IНТЕР КАР ГРУП», вiце-президент з економiки
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член наглядової ради не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 26 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: віце-президент ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП". Член наглядової ради обiймає посаду віце-президент ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП", місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада В.о.голови правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаваза Дмитро Валерiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний директор ПАТ "Цукрогiдромаш"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень в.о.голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками в.о.голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. В.о.Голови правлiння представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки в.о.голови правлiння передбаченi статутом товариства щодо голови правління. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв в.о.голови правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В.о.голови правління не надав згоди на оприлюднення паспортних даних. Згідно рішення наглядової ради вiд 10.02.2014 року переобраний в.о.голови правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комерційний директор ПАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ". В.о.голови правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

1)Посада Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андреєв Юрiй Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Цукрогiдромаш", головний iнженер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член правління не надав згоди на оприлюднення паспортних даних. Згідно рішення наглядової ради вiд 10.02.2014 року переобраний членом правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний iнженер ПАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

1)Посада Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Людмила Василiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** середня спеціальна
6)Стаж роботи (років)** 40
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Цукрогiдромаш", iнспектор по кадрам
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член правління не надав згоди на оприлюднення паспортних даних. Згідно рішення наглядової ради вiд 10.02.2014 року переобраний членом правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Загальний стаж роботи складає 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інспектор по кадрам ПАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

1)Посада Голова наглядова ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Сергiй Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Техніка", директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний до складу наглядової ради, а згідно рішення наглядової ради вiд 24.04.2014 року обраний головою наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ЗАТ "Техніка". Голова наглядової ради обiймає посаду директора ЗАТ "Техніка", місцезнаходження: 03170, м.Київ, вулиця Велика Кільцева, будинок 4, ЛІТЕРА "Ж.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колот Андрiй Вiкторович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "КУА "Парангон", директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член наглядової ради не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КУА "ПАРАНГОН". Член наглядової ради не обiймає посад на інших підприємствах.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедева Людмила Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член наглядової ради не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керуючий ТОВ "Гранд Готель Аквамарин", заступник директора ТОВ "Укркомплект плюс". Член наглядової ради обiймає посаду заступника директора ТОВ "Укркомплект плюс", місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оксенюк Тетяна Олексiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1982
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТД "Насосхолдинг", фінансовий директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Член наглядової ради не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ "ТД Насосхолдинг". Член наглядової ради обiймає посаду фінансового директора ТОВ "ТД Насосхолдинг", місцезнаходження: 03170, м.Київ, вул.Велика Кільцева, 4Ж.

1)Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морозова Олена Iванiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ГРУПА IНТЕР КАР ГРУП», начальник вiддiлу моніторингу цін
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобрана головою ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу моніторингу цін ТОВ «ГРУПА IНТЕР КАР ГРУП». Голова ревізійної комісії обiймає посаду начальника вiддiлу моніторингу цін ТОВ «ГРУПА IНТЕР КАР ГРУП», місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холошин Андрiй Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1983
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП" , юристконсульт
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 1 рік
9)Опис До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року переобраний членом ревізійної комісії. Член ревізійної комісії не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юристконсульт ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП". Член ревiзiйної комiсiї обiймає посаду юристконсульта ТОВ "ГРУПА ІНТЕР КАР ГРУП", місцезнаходження: 03028, м.Київ, вул.Оскольська,31.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Касьян Вiкторiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер-ревізор ПТ "Ломбард-Скребниця Коваленко А.А та Андрєеєвої О.П."
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.10.2009, безстроково
9)Опис До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. Головний бухгалтер не дав згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ". Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.