Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.06.2010 28/11/1/10 Кiровоградське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 4000072672 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 30489943 7622485.75 100
Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому позабіржовому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.