Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член правлiння Кузьменко Людмила Василiвна 602 0.00197442153 602 0 0 0
Голова наглядова ради Лисенко Сергiй Миколайович 3180998 10.43294177362 3180998 0 0 0
Усього 3181600 10.43491619515 3181600 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.