Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, ., вулиця Нижнiй Вал.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Особа надає емiтенту депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фортуна-банк"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 26254732
Місцезнаходження 04070, ., вулиця Боричiв Тiк, буд.35-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263439
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-532-62-67
Факс 532-62-67
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Особа надає емiтенту депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 31008476
Місцезнаходження 25001, мiсто Кiровоград, вулиця Ушакова,1А, кiмн.511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2407
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0522-27-42-85
Факс 27-42-85
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Особа надає емiтенту аудиторськi послуги.