Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Відкрите акціонерне товариство "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" створено у вiдповiдностi з наказом РВ ФДМУ по Кiровоградський областi в ходi приватизацiї майна державного пiдприємства. Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi Товариства" вiд 11.09.2008р. № 514-У1. ПАТ "Цукрогiдромаш є правонаступником ВАТ "Цукрогiдромаш". Державна реєстрацiя проведена 01.09.2009р.
Органiзацiйна структура ПАТ складається з наступних органiв управлiння: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган; Наглядова рада в кiлькостi 5 осiб - здiйснює нагляд за дiяльнiстю Товариства в перiод мiж зборами акцiонерiв; правлiння товариства - колегiальний виконавчий орган товариства в кiлькостi 3 осiб, здійснює поточну діяльність товариства; Ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 3 осiб - здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 104 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб; Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 41 тис.грн.i складає 3306 тис.грн. за рахунок зменшення кількості працюючих. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Найбільш суттєві положення облікової політики. Основа подання інформації При підготовці та поданні інформації Компанія керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями), НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом МФУ № 73 07.02.2013 року, МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО. Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанія намагається забезпечити , щоб фінансова звітність Компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію. Істотні оцінки, думки та припущення Компанія робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших МСФЗ та МСБО. Повний комплект фінансової звітності Компанії включає: - Звіт про фінансовий стан на кінець року. - Звіт про сукупний дохід за період. - Звіт про зміни у власному капіталі за період. - Звіт про рух грошових коштів за період. - Примітки , що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності. Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У разі якщо Компанія буде мати намір ліквідуватися чи припинити діяльність або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фінансова звітність не буде складена на основі припущення про безперервність і інформація про цей факт та причини його будуть розкриті в примітках до фінансової звітності. Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування. Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки. Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період. Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня. Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі. Звіт про фінансовий стан Компанії включає статті , що подають такі суми: - Основні засоби; - Інвестиційна нерухомість; - Нематеріальні активи; - Фінансові активи; - Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі; - Біологічні активи; - Запаси; - Торговельна та інша дебіторська заборгованість; - Передоплати; - Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток; - Грошові кошти та їх еквіваленти; - Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; - Торговельна та інша кредиторська заборгованість; - Аванси отримані; - Забезпечення; - Процентні кредити за запозичення; - Фінансові зобов`язання; - Зобов'язання з виплат працівникам; - Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Податки та інші платежі до сплати, крім податку на прибуток; - Відстрочені податкові зобов`язання та відстрочені податкові активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Зобов`язання , включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; - Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі; - Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства. Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у звіті про сукупні доходи. Звіт про сукупний дохід Компанії повинен включати рядки , які подають такі суми за період: - Дохід ; - Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю; - Фінансові витрати ; - Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі; - Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9 ); - Податкові витрати; - Одна сума , що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність; - Прибуток або збиток; - Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером; - Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі; - Загальний сукупний прибуток. Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті : - прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії; - загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії. Компанія подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням методу "функції витрат" згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності", вважаючи що таке подання є достовірним і більш доречним. - Прибуток до оподаткування. Додатково Компанія, у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності", розкриває інформацію про характер витрат. Звіт про зміни у власному капіталі Компанії включає таку інформацію: - загальний сукупний прибуток за період, із зазначенням окремо загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток ; - для кожного компоненту власного капіталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного відповідно до МСБО 8 ; - для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в результаті: а) прибутку чи збитку; б) іншого сукупного прибутку; в) операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю. Звіт про рух грошових коштів Компанії , надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей та подається Компанією за прямим методам. У Примітках до фінансової звітності Компанія розкриває: - інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні облікові політики; - розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фінансовій звітності; - надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння. Операційні сегменти. Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів: - його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів; - абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми: а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових сегментів - його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів. Компанія визначає за 2014 рік один операційний сегмент - виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування. Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Компанія визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; - використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 2500,00 грн. Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 0,1% від собівартості основного засобу. Компанія встановлює такі класи основних засобів та строки корисної експлуатації: Класи Строки корисної експлуатації (місяці) Клас 1 - земля та будівлі 240 Клас 2 - машини та обладнання 60 Клас 3 - транспортні засоби 60 Клас 4 - меблі та приладдя 48 Клас 5 - інші основні засоби 60 Клас 6 - незавершене будівництво Знос не нараховується Клас 7 - невстановлене обладнання Знос не нараховується Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів. Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальні активи придбані або створені Компанією зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за моделлю "собівартості", це модель, коли нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації Компанія приймає за нуль. Компанія встановлює такі класи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації: Класи Строки корисної експлуатації Клас 1 - комп'ютерне програмне забезпечення Відповідно до правовстановлюючого документа Клас 2 - авторські та суміжні права Відповідно до правовстановлюючого документа Клас 3 - торгові марки та ліцензії Відповідно до правовстановлюючого документа Клас 4 - інші нематеріальні активи Відповідно до правовстановлюючого документа Інвентаризація нематеріальних активів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року. Інвестиції . Компанія обліковує інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" . Компанія припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з дати, коли вона перестає суттєво впливати на асоційоване підприємство. Суттєвим впливом Компанія вважає володіння 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування. Запаси. Компанія обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин: собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси". Компанія класифікує запаси: - виробничі запаси; - виробничі допоміжні матеріали; - матеріали; - незавершене виробництво; - готова продукція; - товари. Компанія визначає собівартість запасів за формулою "середньозваженої" собівартості. Згідно з формулою середньозваженої собівартості, собівартість кожної одиниці визначається із середньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та собівартості подібних одиниць, що були придбані або вироблені протягом періоду. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг Компанія складає по кожному окремому виду виробленої продукції. Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата. У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі. Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності. Операції в іноземній валюті. При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання фінансової звітності Компанія керується МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. Зменшення корисності активів. Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування . Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти , перевищує суму його (її) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності. Фінансові інструменти. Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" . Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов`язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка". Компанія визнає фінансовим активом будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - інструментом власного капіталу іншого суб`єкта господарювання; - контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти; - контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу. Компанія створює резерв на погашення сумнівного фінансового активу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" у разі якщо корисність фінансового активу зменшується. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках і збитках для всіх знецінених фінансових активів. Компанія визнає фінансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: - контрактним зобов`язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб`єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов`язання; - контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням суми прямих витрат за операціями. Доходи і витрати, при припиненні визнання фінансового зобов'язання, визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання. Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума представленню у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум. Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання відбувається у відповідності до критеріїв МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Класифікація поточна та непоточна. Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів. Актив класифікується як поточний, якщо: - Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі; - Компанія утримує актив в основному з метою продажу; - Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; - актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження щодо їх використання. Інші активи класифікуються як не поточні. Зобов'язання класифікується як поточне, якщо: - Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального операційного циклу; - Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; - зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; - Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Інші зобов'язання класифікуються як не поточні. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Витрати на позики. У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати. Витратами на позики Компанія вважає витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв`язку із запозиченням коштів. Пенсійні зобов`язання та інші виплати персоналу. У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає : - зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому; - витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам . Компанія проводить такі виплати працівникам: - короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги; - виплати при звільнені. Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи . Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією. Умовними зобов'язаннями Компанія визнає можливі зобов'язання , які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією або це можуть бути існуючі зобов'язання, які виникли в результаті минулих подій, але вибуття ресурсів щодо їх погашення є малоймовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена. Оренда. Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операції, що передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як операційну оренду та фінансову оренду. Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда". Дохід. Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій : - продаж товарів; - надання послуг; - використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди. Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: - Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; - за компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами: - суму доходу можна достовірно оцінити; - ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; - витрати, які були або будуть, понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: - можна достовірно оцінити суму доходу; - є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов'язаних з операцією; - можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; - можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи. Компанія класифікує доходи як : - дохід від звичайної діяльності; - прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Компанії. Податки на прибуток. Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток . Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки: - майбутнього відшкодування ( компенсації) балансової вартості активів (зобов`язань) , які визнані в звіті про фінансовий стан Компанії; - операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Компанії . Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія , визнає відстрочене податкове зобов`язання (відстрочений податковий актив). Події після звітної дати. У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Компанія визначає два типа подій: - події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду( події , які вимагають коригування після звітного періоду); - події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду ( події, які не вимагають коригування після звітного періоду). Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія коригує фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. Зв'язані сторони. Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості. Зв'язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками: - фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; - юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; - юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Компанією; - інше, передбачене МСБО 24.
Предметом дiяльностi товариства є виробництво відцентрових насосів рiзних марок та модифікацій, а також лиття сталі. Сума виручки за звiтний рiк - 16231 тис.грн., в т.ч. від продажу власної продукції - 15530 тис.грн. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцію, що виробляється пiдприємством. Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонного фактору - обсяг робiт збiльшується у весняно-лiтнiй перiод. Основнi ринки збуту знаходяться в Україні. Окрім того, є незначні поставки до Росiї, Азербайжану. Основнi клiєнти: пiдприємства України. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукції, що виробляється. Канали збуту продукції Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцію, високої якостi виготовленої продукції. Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни. Найбiльш впливовi конкуренти в галузi: Куп'янський машзавод (Україна) який виготовляє Насоси Д320/50, Д630/90; ВАТ "Ливгiдромаш" (м.Ливнi, Росiя), який виготовляє насоси Д320/50, Д630/90; Апостолове (Україна), який виготовяє насоси Д320/50, Д630/90. Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, немає.
За останнi 5 рокiв значних придбань та відчужень не було. Зокрема були незначні придбання та вибуття активiв по категорiям: 2010 рiк Придбання і вибуття не було. 2011 рiк Придбано - машини та обладнання - 249 тис.грн., iншi - 638 тис.грн., всього - 887 тис.грн. Вибуло - за залишковою вартiстю повнiстю замортизованих основних засобiв. 2012 рiк Придбано - машини та обладнання - 26 тис. грн. Iншi основнi засоби - 100 тис. грн. Всього - 126 тис.грн. Вибуло - Будинки,споруди - 123 тис. грн. - Машини та обладнання - 12 тис. грн. - Iншi основнi засоби - 11 тис. Грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2013 рiк Придбано - машини та обладнання - 26 тис. грн. Iншi основнi засоби - 100 тис. грн. Всього - 126 тис.грн. Вибуло - Будинки,споруди - 123 тис. грн. - Машини та обладнання - 12 тис. грн. - Iншi основнi засоби - 11 тис. Грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2014 рік Придбано - машини та обладнання - 31 тис. грн. Iншi основнi засоби - 16 тис. грн. Всього - 47 тис.грн. Вибуття не було. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.
Емiтент протягом звiтного року не укладав правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.
В звiтному перiодi сплачено штрафiв, пень, неустойок - 88 тис.грн.
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Товариством не залучаються кредитнi кошти. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 4700 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3920 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання в сумi 5645 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, немає.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.