Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 32.4
2 Витрати на оплату працi 18.1
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7.8
4 Амортизацiя 5.5
5 Iншi операцiйнi витрати 36.2

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.