Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" за станом на 31 грудня 2014 року 1. Iнформацiя про Компанiю. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 4. Основнi засоби 5. Нематерiальнi активи. 6. Запаси. 7. Фiнансовi iнструменти. 8. Дохiд. 9. Податок на прибуток. 10. Прибуток на акцiю. 11. Виплати працiвникам. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. 13. Зв'язанi сторони. 14. Подiї пiсля звiтної дати. 1. Iнформацiя про Компанiю. Найменування Компанiї - Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш"; Код ЕДРПОУ - 00380014; Органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство; Компанiя розташована за адресою: м. Кiровоград, Ленiнський район, вулиця Червоногвардiйська, будинок 94. Дата державної реєстрацiї - 28 лютого 1994 року, зареєстровано Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради. Власниками Компанiї є акцiонери, що утримують 30489943 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, що становить 7622485,75 гривень акцiонерного капiталу. Основною метою ПАТ "Кiровоградський завод гiдравлiчних машин "Цукрогiдромаш" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi. Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України. Основними видами дiяльностi Компанiї є виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування, лиття чавуну, лиття сталi та iнше. Найбiльшу питому вагу займає виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування. Основним ринком для реалiзацiї готової продукцiї вiд основного виду дiяльностi є Україна. Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Компанiя функцiонує в умовах, коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи. На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї. Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. Основа подання iнформацiї При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року (зi змiнами та доповненнями), НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом МФУ № 73 07.02.2013 року, МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанiя намагається забезпечити , щоб фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю. Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя робить на основi МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО. Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: - Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. - Звiт про сукупний дохiд за перiод. - Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. - Звiт про рух грошових коштiв за перiод. - Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi. Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. У разi якщо Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. Компанiя розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає два звiти про фiнансовий стан, по два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки. Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод. Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми: - Основнi засоби; - Iнвестицiйна нерухомiсть; - Нематерiальнi активи; - Фiнансовi активи; - Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi; - Бiологiчнi активи; - Запаси; - Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть; - Передоплати; - Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток; - Грошовi кошти та їх еквiваленти; - Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"; - Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть; - Аванси отриманi; - Забезпечення; - Процентнi кредити за запозичення; - Фiнансовi зобов`язання; - Зобов'язання з виплат працiвникам; - Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток; - Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"; - Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi; - Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства. Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи. Звiт про сукупний дохiд Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод: - Дохiд ; - Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю; - Фiнансовi витрати ; - Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi; - Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 ); - Податковi витрати; - Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть; - Прибуток або збиток; - Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером; - Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi; - Загальний сукупний прибуток. Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi : - прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї; - загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї. Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу "функцiї витрат" згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним. - Прибуток до оподаткування. Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", розкриває iнформацiю про характер витрат. Звiт про змiни у власному капiталi Компанiї включає таку iнформацiю: - загальний сукупний прибуток за перiод, iз зазначенням окремо загальних сум, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства та до неконтрольованих часток ; - для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного вiдповiдно до МСБО 8 ; - для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та на кiнець перiоду, окремо розкриваючи змiни в результатi: а) прибутку чи збитку; б) iншого сукупного прибутку; в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю. Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей та подається Компанiєю за прямим методам. У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває: - iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики; - розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi; - надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння. Операцiйнi сегменти. Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв: - його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв; - абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми: а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв - його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв. Компанiя визначає за 2014 рiк один операцiйний сегмент - виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування. Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; - використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 2500,00 грн. Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель "собiвартостi" i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,1% вiд собiвартостi основного засобу. Компанiя встановлює такi класи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї: Класи Строки корисної експлуатацiї (мiсяцi) Клас 1 - земля та будiвлi 240 Клас 2 - машини та обладнання 60 Клас 3 - транспортнi засоби 60 Клас 4 - меблi та приладдя 48 Клас 5 - iншi основнi засоби 60 Клас 6 - незавершене будiвництво Знос не нараховується Клас 7 - невстановлене обладнання Знос не нараховується Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв. Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи придбанi або створенi Компанiєю зараховуються на баланс за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю "собiвартостi", це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї Компанiя приймає за нуль. Компанiя встановлює такi класи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї: Класи Строки корисної експлуатацiї Клас 1 - комп'ютерне програмне забезпечення Вiдповiдно до правовстановлюючого документа Клас 2 - авторськi та сумiжнi права Вiдповiдно до правовстановлюючого документа Клас 3 - торговi марки та лiцензiї Вiдповiдно до правовстановлюючого документа Клас 4 - iншi нематерiальнi активи Вiдповiдно до правовстановлюючого документа Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року. Iнвестицiї . Компанiя облiковує iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" . Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли вона перестає суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство. Суттєвим впливом Компанiя вважає володiння 20% або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування. Запаси. Компанiя облiковує запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси". Компанiя класифiкує запаси: - виробничi запаси; - виробничi допомiжнi матерiали; - матерiали; - незавершене виробництво; - готова продукцiя; - товари. Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за формулою "середньозваженої" собiвартостi. Згiдно з формулою середньозваженої собiвартостi, собiвартiсть кожної одиницi визначається iз середньозваженої собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та собiвартостi подiбних одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi робiт, послуг Компанiя складає по кожному окремому виду виробленої продукцiї. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата. У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi. Операцiї в iноземнiй валютi. При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової звiтностi Компанiя керується МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. Зменшення корисностi активiв. Компанiя застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" для забезпечення облiку своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування . Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти , перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд зменшення корисностi. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" . Компанiя вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка". Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання; - контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: - контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями. Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум. Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Класифiкацiя поточна та непоточна. Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. Актив класифiкується як поточний, якщо: - Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; - Компанiя утримує актив в основному з метою продажу; - Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання. Iншi активи класифiкуються як не поточнi. Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо: - Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу; - Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; - зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Iншi зобов'язання класифiкуються як не поточнi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Витрати на позики. У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанiя визнає витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати. Витратами на позики Компанiя вважає витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у зв`язку iз запозиченням коштiв. Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу. У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Компанiя визнає : - зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому; - витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам . Компанiя проводить такi виплати працiвникам: - короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги; - виплати при звiльненi. Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи . Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Умовнi активи та зобов'язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю. Умовними зобов'язаннями Компанiя визнає можливi зобов'язання , якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю або це можуть бути iснуючi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена. Оренда. Компанiя застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як операцiйну оренду та фiнансову оренду. Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Компанiєю у вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда". Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй : - продаж товарiв; - надання послуг; - використання активiв Компанiї iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди. Компанiя оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; - за компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами: - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; - витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - можна достовiрно оцiнити суму доходу; - є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; - можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; - можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи. Компанiя класифiкує доходи як : - дохiд вiд звичайної дiяльностi; - прибуток вiд iнших операцiй. Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Податки на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток . Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки: - майбутнього вiдшкодування ( компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань) , якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан Компанiї; - операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї . Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя , визнає вiдстрочене податкове зобов`язання (вiдстрочений податковий актив). Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Компанiя визначає два типа подiй: - подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї , якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду); - подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду). Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. Зв'язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi. Зв'язаними особами Компанiя вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками: - фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; - юридична особа, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; - юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Компанiєю; - iнше, передбачене МСБО 24. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть. Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2014 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала збиток в сумi 671 тис. грн. За попереднiй 2013 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом своєї дiяльностi збиток в сумi 2590 тис. грн. Компанiя планує в 2015 роцi також досягти позитивного фiнансового результату. 4. Основнi засоби. Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2014 року визначена в сумi 18894 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 30691 тис. грн., амортизацiя - 11797 тис. грн. Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiляються: Земля та будiвлi - 15698 тис. грн. Машини та обладнання - 1591 тис. грн. Транспортнi засоби - 38 тис. грн. Меблi та приладдя - 52 тис. грн. Iншi основнi засоби - 1213 тис. грн. Невстановлене обладнання - 302 тис. грн.. За перiод 2014 року Компанiя придбала основнi засоби: - Машини та обладнання - 31 тис. грн. - Меблi та приладдя - 9 тис. грн. - Iншi основнi засоби - 7 тис. грн. Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам дорiвнює 47 тис. грн. Протягом 2014 року вибуття основних засобiв не було. За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 871 тис. грн. Придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає. Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби. Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2013 року була визначена в сумi 6768 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 20560 тис. грн., амортизацiя - 13792 тис. грн. Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись: Земля та будiвлi - 2995 тис. грн. Машини та обладнання -1986 тис. грн. Транспортнi засоби - 45 тис. грн. Меблi та приладдя - 86 тис. грн. Iншi основнi засоби - 1409 тис. грн. Невстановлене обладнання - 247 тис. грн.. За перiод 2013 року Компанiя придбала основнi засоби: - Машини та обладнання - 62 тис. грн. Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам дорiвнює 62 тис. грн. За перiод 2013 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю: - Машини та обладнання - 4 тис. грн. - Iншi основнi засоби - 6 тис. грн. За 2013 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 984 тис. грн. 5. Нематерiальнi активи. Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2014 року визнана в сумi 230 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 506 тис. грн., накопичена амортизацiя - 276 тис. грн. Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2013 року була визнана в сумi 273 тис. грн. Нематерiальнi активи Компанiї згiдно класiв розподiляються: Клас 1 - комп'ютерне програмне забезпечення - 112 тис. грн. Клас 4 - iншi нематерiальнi активи - 118 тис. грн. За 2014 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по нематерiальним активам в сумi 43 тис. грн. Протягом 2014 року вибуття нематерiальних активiв не було. За перiод 2014 року Компанiєю не було придбання нематерiальних активiв. Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи. 6. Запаси. За станом на 31 грудня 2014 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси в сумi 11796 тис. грн. Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2014 року не вiдображенi. За станом на 31 грудня 2013 року компанiя визнала у складi поточних активiв запаси в сумi 8553 тис. грн. Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31 грудня 2014 року такi класи запасiв: - виробничi запаси - 1879 тис. грн.; - незавершене виробництво - 2504 тис. грн.; - готова продукцiя - 4383 тис. грн.; - товари - 3030 тис. грн. У вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за формулою середньозваженої собiвартостi. Таким чином одиницi запасiв, якi залишилися за станом на 31 грудня 2014 року є такими, що визначенi за формулою середньозваженої собiвартостi. Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2014 року. Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. За 2014 рiк Компанiя визнає 11965 тис. грн. запасiв, що визнанi витратами перiоду. 7. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Компанiя за 2014 рiк визнала фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. За станом на 31 грудня 2014 року компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi активи: За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає непоточнi фiнансовi активи, що представленi iнвестицiями в сумi 28 тис. грн., у порiвняннi з 2013 роком вартiсть iнвестицiй не змiнилась. За станом на 31 грудня 2014 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи: За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть в сумi 4700 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги: - торговельна дебiторська заборгованiсть, як контрактне право отримувати грошовi кошти вiд вiтчизняних покупцiв за станом на 31 грудня 2014 року складає - 4700 тис. грн., а за станом на 31.12.13 р. - 4189 тис. грн. Аванси з податкiв та iнших платежiв в сумi 259 тис. грн.: - вiдшкодування податку на додану вартiсть Компанiї в сумi 259 тис. грн.; Передоплати визначенi за станом на 31 грудня 2014 року в сумi 7074 тис. грн.: - передоплати вiтчизняним постачальникам в становлять суму 7074 тис. грн., а на 31 грудня 2013 року становили - 8150 тис. грн. Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2014 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi 18 тис. грн.: - в нацiональнiй валютi - 18 тис. грн.. За станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином: - на поточному рахунку в банку - 18 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає iншi поточнi фiнансовi активи в сумi 120 тис. грн. , за станом на 31 грудня 2013 року -141 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року компанiя визнає такi не поточнi фiнансовi зобов'язання : За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть в нацiональнiй валютi за процентною позикою, отриманою вiд юридичної особи, в сумi 11416 тис. грн., а на 31 грудня 2013 року - 11627 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов'язанням не поточнi залученi позиковi кошти вiд фiзичних та юридичних осiб в сумi 5474 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов'язання : За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть за виданими векселями в сумi 1003 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 3920 тис. грн.: - торговельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в сумi 3920 тис. грн., а на 31 грудня 2013 року - 5703 тис. грн. Аванси отриманi вiд вiтчизняних покупцiв та замовникiв Компанiї на 31 грудня 2014 року складають 720 тис. грн., на 31 грудня 2013 року вони складали - 845 тис. грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2014 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 225 тис. грн.: - по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 48 тис. грн.; - податок на прибуток в сумi 64 тис. грн.; - iншi податки в сумi 1 тис. грн.; - по єдиному соцiальному внеску в сумi 112 тис. грн. На 31 грудня 2013 року поточнi фiнансовi зобов'язання по податкам та iншим платежам становила 119 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 279 тис. грн.: - поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi в сумi 279 тис. грн. За станом на 31 грудня 2013 року Компанiя визнала поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 194 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по процентнiй позицi сумi 325 тис. грн., за станом на 31 грудня 2013 року вона становила - 5250 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2014 року визнає в сумi 5320 тис. грн., а на 31 грудня 2013 року в сумi - 1360 тис. грн. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" . Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 7622 тис. грн. Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2014 року це статутний капiтал товариства, що становить 7622485,75 грн. i подiлено на 30489943 простих iменних акцiй вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй без документарна. Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 30489943 простих iменних акцiй на загальну суму 7622485,75 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 6 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року товариством створено резерв капiталу у дооцiнках в сумi 12867 тис. грн. Компанiя за станом на 31 грудня 2014 року визнає збиток в сумi 6058 тис. грн., на 31 грудня 2013 року збиток визнано в сумi - 5387 тис. грн. 8. Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2014 рiк такi доходи: 1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: - продаж товарiв - 16229 тис. грн., у тому числi: - виготовлена власна продукцiя - 16156 тис. грн.; - продаж iноземної валюти - 13 тис. грн.; - iншi поточнi активи - 60 тис. грн. - надання послуг - 2 тис. грн., у тому числi: - послуги механiчної обробки - 2 тис. грн. 2. Прибуток вiд iнших операцiй: - оприбуткування поточних активiв за результатами iнвентаризацiї - 168 тис. грн.; - дохiд вiд одержаних штрафiв - 5 тис. грн.; - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 9 тис. грн.. - дохiд вiд курсової рiзницi (визначений на нетто-основi) - 20 тис. грн. Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2014 рiк у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат": Дохiд вiд продажу - 16231 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзацiї - 11965 тис. грн.; Валовий прибуток - 4266 тис. грн..; Iнший дохiд - 202 тис. грн.; Адмiнiстративнi витрати - 1464 тис. грн.; Витрати на збут - 387 тис. грн.; Фiнансовi витрати - 1654 тис. грн.; Iншi витрати - 1511 тис. грн.; Податок на прибуток -123 тис. грн.; Збиток за рiк - 671 тис. грн. Сукупний дохiд визначено за 2014 рiк в сумi 12196 тис.грн. До складу iнших витрат Компанiї за 2014 рiк увiйшли: - нестачi, втрати вiд псування цiнностей - 828 тис. грн.; - визнанi штрафи, пенi, неустойки - 88 тис. грн.; - витрати вiд iнших операцiй - 589 тис. грн.; - списання дебiторської заборгованостi - 6 тис. грн..; Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2014 рiк: - матерiальнi витрати та послуги - 8132 тис. грн.; - витрати на виплати працiвникам - 3323 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи - 1447 тис. грн.; - витрати на амортизацiю - 914 тис. грн.; - фiнансовi витрати - 1654 тис. грн.; - iншi витрати - 1511 тис. грн.; - податок на прибуток - 123 тис. грн. Компанiя визнала за 2013 рiк такi доходи: 1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: - продаж товарiв - 15660 тис. грн., у тому числi: - виготовлена власна продукцiя - 15530 тис. грн.; - продаж iноземної валюти - 2 тис. грн.; - iншi поточнi активи - 128 тис. грн. - надання послуг - 6 тис. грн., у тому числi: - послуги механiчної обробки - 6 тис. грн. 2. Прибуток вiд iнших операцiй: - оприбуткування поточних активiв за результатами iнвентаризацiї - 286 тис. грн.; - дохiд вiд одержаних штрафiв - 10 тис. грн. Компанiя за 2013 рiк визнала доходи за методом "функцiї витрат": Дохiд вiд продажу - 15666 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзацiї - 12309 тис. грн.; Валовий прибуток - 3357 тис. грн..; Iнший дохiд -296 тис. грн.; Адмiнiстративнi витрати - 1138 тис. грн.; Витрати на збут - 389 тис. грн.; Фiнансовi витрати - 2708 тис. грн.; Iншi витрати - 1990 тис. грн.; Податок на прибуток -18 тис. грн.; Збиток за рiк - 2590 тис. грн. До складу iнших витрат Компанiї за 2013 рiк увiйшли: - нестачi, втрати вiд псування цiнностей - 768 тис. грн.; - визнанi штрафи, пенi, неустойки - 56 тис. грн.; - витрати вiд iнших операцiй - 1142 тис. грн.; - списання не поточних активiв - 2 тис. грн.; - збиток вiд курсової рiзницi - 22 тис. грн. Компанiя розкрила додаткову iнформацiю про характер витрат за 2013 рiк: - матерiальнi витрати та послуги - 7936 тис. грн.; - витрати на виплати працiвникам - 3347 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи - 1504 тис. грн.; - витрати на амортизацiю - 1049 тис. грн.; - фiнансовi витрати - 2708 тис. грн.; - iншi витрати - 1990 тис. грн.; - податок на прибуток - 18 тис. грн. 9. Податок на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток. За станом на 31 грудня 2014 року у складi поточних зобов`язань Компанiєю було визнано поточну заборгованiсть з податку на прибуток у сумi 64 тис. грн. За станом на 31 грудня 2013 року у складi поточних фiнансових активiв Компанiєю було визнано аванси з податку на прибуток в сумi 30 тис. грн. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2014 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi. 10. Прибуток на акцiю. У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за 2014 рiк, що закiнчився, базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй. Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2014 року. Збиток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнає за результатами 2014 року в сумi 671 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2014 року, становить 30489943 штук. Базисний збиток на акцiю компанiя визнає за 2014 рiк, що закiнчився, в сумi 0,02201 грн., а за 2013 рiк - 0,08495 грн. Компанiя у 2014 роцi не нараховувала та не виплачувала дивiденди за 2013 рiк. 11. Виплати працiвникам. У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю стосовно короткострокових виплат працiвникам за 2014 рiк , таких як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення. Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2014 рiк нарахована в сумi 3323 тис. грн. , за 2013 рiк - 3347 тис. грн.; єдиний соцiальний внесок за 2014 рiк нарахована в сумi 1447 тис. грн., за 2013 рiк - 1504 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 279 тис. грн., за станом на 31 грудня 2013 року визначено в сумi - 194 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2014 рiк складає 104 особи, за 2013 рiк складала - 124 особи. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi. Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому. Основнi невизначеностi: - амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв 'рунтується на здiйснених управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. 13. Зв`язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк. Зв'язаними сторонами Компанiї на 31 грудня 2014 року є акцiонери : - юридична особа - володiє 24,7 % вiд статутного капiталу; - юридична особа - володiє 24,9 % вiд статутного капiталу; - юридична особа - володiє 23,69 % вiд статутного капiталу; Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу: Виконуючий обов'язки голови правлiння. Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони за перiод 2014 року: Компанiя сплачувала в 2014 роцi зв'язанiй сторонi вiдсотки за користування позиковими коштами. За 2014 рiк сплачено 6440 тис. грн. вiдсоткiв. 14. Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2014 рiк до випуску. Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2014 рiк. В.о. Голови правлiння Гаваза Д. В. Головний бухгалтер Касьян В. О.