Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
Територія за КОАТУУ 3510136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання за КВЕД 28.12
Середня кількість працівників 104
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 25006 Кiровоградська область мiсто Кiровоград вулиця Червоногвардiйська,94, т.0522 22-37-08
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 273 230 194
первісна вартість 1001 506 506 194
накопичена амортизація 1002 233 276 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 6768 18894 8443
первісна вартість 1011 20560 30691 8443
знос 1012 13792 11797 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

15

15

15
інші фінансові інвестиції 1035 13 13 13
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7069 19152 8665
II. Оборотні активи
Запаси 1100 8553 11796 8184
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4189 4700 1735
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

8150

7074

2972
з бюджетом 1135 601 259 121
у тому числі з податку на прибуток 1136 30 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 18 26
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 141 120 147
Усього за розділом II 1195 21637 23967 13185
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28706 43119 21850

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7622 7622 7622
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5387 6809 -10
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2241 14437 7618
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 12211 16890 5008
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 12211 16890 5008
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 1003 1003 1003
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5703 3920 4770
за розрахунками з бюджетом 1620 119 225 177
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 64 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 194 279 241
за одержаними авансами 1635 845 720 827
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6390 5645 2206
Усього за розділом IІІ 1695 14254 11792 9224
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28706 43119 21850

Примітки
Керівник Гаваза Дмитро Валерiйович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16231 15666
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11965 ) ( 12309 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 4266 3357
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1464 ) ( 1138 )
Витрати на збут 2150 ( 387 ) ( 389 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2415 1830
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 202 296
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1654 ) ( 2708 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1511 ) ( 1990 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 548 ) ( 2572 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -123 -18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 671 ) ( 2590 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 12867 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 12867 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 12867 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12196 -2590
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 6114 5863
Витрати на оплату праці 2505 3323 3347
Відрахування на соціальні заходи 2510 1447 1504
Амортизація 2515 914 1049
Інші операційні витрати 2520 7350 7705
Разом 2550 19148 19468
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 30489943 30489943
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 30489943 30489943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0220073 -0.084946
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0220073 -0.084946
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Гаваза Дмитро Валерiйович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

10789

9249
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7213 5574
Надходження від повернення авансів 3020 5238 8521
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 10
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 69 131
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 6760 )

( 4363 )
Праці 3105 ( 2761 ) ( 2999 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1547 ) ( 1723 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1273 ) ( 1465 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 29 ) ( 19 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 559 ) ( 843 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 685 ) ( 603 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 8832 ) ( 14601 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 176 ) ( 73 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 156 ) ( 106 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1811 -1843
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 11470 2450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 12672 295
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 19456 295
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 783 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 6580 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1894 1667
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -83 -176
Залишок коштів на початок року 3405 3 145
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 98 34
Залишок коштів на кінець року 3415 18 3

Примітки
Керівник Гаваза Дмитро Валерiйович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00380014
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7622 0 0 6 -5387 0 0 2241
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7622 0 0 6 -5387 0 0 2241
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -671 0 0 -671
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 12867 0 0 12867
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 12867 0 0 12867
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 12196 0 0 12196
Залишок на кінець року 4300 7622 0 0 6 6809 0 0 14437

Примітки
Керівник Гаваза Дмитро Валерiйович
Головний бухгалтер Касьян Вiкторiя Олександрiвна