Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 1003 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 1003 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 225 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 16890 X X
Інші зобов'язання X 10564 X X
Усього зобов'язань X 28682 X X
Опис: За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть в нацiональнiй валютi за процентною позикою, отриманою вiд юридичної особи, в сумi 11416 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов'язанням не поточнi залученi позиковi кошти вiд фiзичних та юридичних осiб в сумi 5474 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть за виданими векселями в сумi 1003 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 3920 тис. грн.: - торговельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в сумi 3920 тис. грн. Аванси отриманi вiд вiтчизняних покупцiв та замовникiв Компанiї на 31 грудня 2014 року складають 720 тис.грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2014 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 225 тис. грн.: - по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 48 тис. грн.; - податок на прибуток в сумi 64 тис. грн.; - iншi податки в сумi 1 тис. грн.; - по єдиному соцiальному внеску в сумi 112 тис. грн. За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по процентнiй позицi сумi 325 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2014 року визнає в сумi 5320 тис. грн.