Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 65.89
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2013 р. 3. Звiт наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2013 рiк. 6. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 7. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв ПАТ "Цукрогiдромаш" в складi: Голова комiсiї - Кузьменко Людмила Василiвна, Члени комiсiї - Чернецька Яна Сергiївна, Лисогор Ольга Олексiївна. 2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: - Для доповiдей по питанням порядку денного зборiв до 15 хвилин; - Для перших виступiв у дебатах iз питань порядку денного зборiв до 5 хвилин; - Для других виступiв по тому ж питанню порядку денного зборiв - до 3 хвилин; - Для довiдок i зауважень наприкiнцi роботи зборiв - до 1 хвилини; 3. Результати голосування та ухваленi рiшення оголошуються Головою зборiв; 4. Збори закiнчити без перерви. 5. Пропозицiї i заяви про надання слова для виступу повиннi подаватися секретарю зборiв виключно у письмовiй формi. 6. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. 7. Затвердити рiчний звiт Правлiння ПАТ "Цукрогiдромаш" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. 8. Звiт наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" за 2013 рiк затвердити. 9. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Цукрогiдромаш" за 2013 рiк. 10. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi ПАТ "Цукрогiдромаш" за 2013 рiк. 11. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "Цукрогiдромаш" за 2013 рiк. 12. Правлiнню ПАТ "Цукрогiдромаш" здiйснити заходи щодо погашення збиткiв ПАТ за 2013 рiк у процесi ведення поточної господарської дiяльностi. 13. У зв'язку з припиненням строку повноважень вiдкликати наглядову раду Товариства: - Колот Андрiй Вiкторович; - Лебедєва Людмила Петрiвна; - Лисенко Сергiй Миколайович; - Нечипоренко Сергiй Анатолiйович; - Оксенюк Тетяна Олексiївна. 14. Вважати повноваження голови та членiв наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" такими, що втратять чиннiсть з моменту складання протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з даного питання. 15. Обрати наглядову раду ПАТ "Цукрогiдромаш" у кiлькостi п'яти осiб строком на один рiк з запропонованих кандидатiв: - Колот Андрiй Вiкторович; - Лебедєва Людмила Петрiвна; - Лисенко Сергiй Миколайович; - Нечипоренко Сергiй Анатолiйович; - Оксенюк Тетяна Олексiївна. 16. Вважати повноваження обраних членiв наглядової ради Товариства такими, що набули чинностi з моменту пiдписання протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з даного питання. 17. Члени наглядової ради Товариства здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi. 18. Затвердити умови договору, який укладатиметься з членом наглядової ради. 19. Уповноважити голову зборiв на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 20. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Цукрогiдромаш": - Морозова Олена Iванiвна; - Холошин Андрiй Олександрович; - Суперсон Наталiя Анатолiївна. 21. Вважати повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Цукрогiдромаш" такими, що втратять чиннiсть з моменту складання протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з даного питання. 22. Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Цукрогiдромаш" у кiлькостi трьох осiб строком на рiк з запропонованих кандидатiв - Морозова Олена Iванiвна; - Холошин Андрiй Олександрович; - Суперсон Наталiя Анатолiївна. 23. Вважати повноваження обраних членiв ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що набули чинностi з моменту складання протоколу засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з даного питання. 24. Члени ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi. В звiтному роцi позачерговi збори не скликалися.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.