Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6521 18894 0 0 6521 18894
будівлі та споруди 2995 15698 0 0 2995 15698
машини та обладнання 1986 1591 0 0 1986 1591
транспортні засоби 45 38 0 0 45 38
інші 1495 1567 0 0 1495 1567
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6521 18894 0 0 6521 18894
Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20-30 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-10 рокiв рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 30691 тис.грн., ступiнь їх зносу - 38,438%, сума нарахованого зносу - 11797 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за звiтний рiк на суму 47 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 871 тис.грн. Також здiйснена дооцiнка основних засобiв на суму 12867 грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.