Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2019 08:46:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Код за ЄДРПОУ:  00380014
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 17.04.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
 8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.
 13. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.
 14. Внесення змін та затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції, Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, Положення про виконавчий орган та посадових осіб в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

2017 рік

2018 рік

Усього активів

41060

40043

Основні засоби

17566

17729

Запаси

12958

12447

Сумарна дебіторська заборгованість

7225

7503

Грошові кошти та їх еквіваленти

2154

1048

Нерозподілений прибуток

8169

8083

Власний капітал

15797

15711

Статутний капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання

14693

14693

Поточні зобов'язання

10570

9639

Чистий прибуток ( збиток)

578

-86

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

30489943

30489943

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01896

-0,00282

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 01.03.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 30 489 943 шт., в тому числі голосуючих – 30 267 169 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00380014.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ», які відбудуться 23 квітня 2019 року

 

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішень:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.

 

Питання проекту порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішень:

1. Обрати головою зборів Заська Олега Леонідовича, обрати секретарем зборів Змаженка Сергія Васильовича.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.

За підсумками 2018 року покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати.

 

Питання проекту порядку денного:

8.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження наглядової ради в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Шкоденко Оксана Володимирівна, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.

 

Питання проекту порядку денного:

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до наглядової ради трьох осіб: Лисенко Сергій Миколайович, Жарій Андрій Олегович, Оксенюк Тетяна Олексіївна строком на 1 (один) рік.

 

Питання проекту порядку денного:

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Припинити повноваження ревізійної комісії в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Сталмокас Тетяна Іванівна – голова ревізійної комісії, Морозова Олена Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна – члени ревізійної комісії.

 

Питання проекту порядку денного:

11.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до ревізійної комісії Товариства трьох осіб: Михалійчук Олена Анатоліївна, Морозова Олена Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна строком на 1 (один) рік.

 

Питання проекту порядку денного:

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії, обраними загальними зборами акціонерів 23 квітня 2019 року. Цивільно-правові договори мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з даними особами Генерального директора Товариства.

 

Питання проекту порядку денного:

13. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

1.Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Змаженка С.В. підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

Питання проекту порядку денного:

14. Внесення змін та затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції, Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, Положення про виконавчий орган та посадових осіб в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ»

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».

3. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ»,

4. Уповноважити голову зборів Заська Олега Леонідовича та секретаря зборів Змаженка Сергія Васильовича на підписання Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».