Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2020 10:41:01
Дата здійснення дії: 23.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Код за ЄДРПОУ:  00380014
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 16.04.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
 7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

2018 рік

2019 рік

Усього активів

40043

40358

Основні засоби

17729

17474

Запаси

12447

14802

Сумарна дебіторська заборгованість

8118

7108

Грошові кошти та їх еквіваленти

1048

489

Нерозподілений прибуток

8083

2936

Власний капітал

15711

10564

Статутний капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання

14693

15624

Поточні зобов'язання

9639

14170

Чистий прибуток ( збиток)

-86

-5147

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

30489943

30489943

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,00282

-0,16881

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 26.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 30 489 943 шт., в тому числі голосуючих – 30 267 169 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00380014.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ», які відбудуться 23 квітня 2020 року

 

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішень:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.

 

Питання проекту порядку денного:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2019 рік.

За підсумками 2019 року покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за підсумками 2019 року не нараховувати.

 

Питання проекту порядку денного:

7.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження наглядової ради в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Жарій Андрій Олегович, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.

 

Питання проекту порядку денного:

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до наглядової ради трьох осіб: Лисенко Сергій Миколайович, Жарій Андрій Олегович, Оксенюк Тетяна Олексіївна строком на 1 (один) рік.

 

Питання проекту порядку денного:

9.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Припинити повноваження ревізійної комісії в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Михалійчук Олена Анатоліївна, – голова ревізійної комісії, Морозова Олена Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна – члени ревізійної комісії.

 

Питання проекту порядку денного:

10.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до ревізійної комісії Товариства трьох осіб: Михалійчук Олена Анатоліївна, Морозова Олена Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна строком на 1 (один) рік.

 

Питання проекту порядку денного:

11.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії, обраними загальними зборами акціонерів 23 квітня 2020 року. Цивільно-правові договори мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з даними особами Генерального директора Товариства.