Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.03.2021 09:51:01
Дата здійснення дії: 22.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Код за ЄДРПОУ:  00380014
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2021 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 16.04.2021 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень до питань:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після складання та підписання останнього протоколу Зборів.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

 

4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

 

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

 

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2020 рік.

За підсумками 2020 року покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за підсумками 2020 року не нараховувати.

 

7.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження наглядової ради в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Жарій Андрій Олегович, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.

 

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до наглядової ради трьох осіб: Лисенко Сергій Миколайович, Жарій Андрій Олегович, Оксенюк Тетяна Олексіївна строком на 1 (один) рік.

 

9.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Припинити повноваження ревізійної комісії в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Михалійчук Олена Анатоліївна, – голова ревізійної комісії, Морозова Олена Іванівна, Пономаренко Галина Миколаївна – члени ревізійної комісії.

 

10.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати до ревізійної комісії Товариства трьох осіб: Михалійчук Олена Анатоліївна, Морозова Олена Іванівна, Зеленська Наталія Олександрівна строком на 1 (один) рік.

 

11.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії, обраними загальними зборами акціонерів 22 квітня 2021 року. Цивільно-правові договори мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з даними особами Генерального директора Товариства.

 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

2019 рік

2020 рік

Усього активів

40358

40943

Основні засоби

17474

17152

Запаси

14802

15820

Сумарна дебіторська заборгованість

7167

7590

Грошові кошти та їх еквіваленти

489

137

Нерозподілений прибуток

2936

-3018

Власний капітал

10564

4610

Статутний капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання

15624

19994

Поточні зобов'язання

14170

16339

Чистий прибуток ( збиток)

-5147

-5954

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

30489943

30489943

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,16881

-0,19528

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 02.03.2021 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 30 489 943 шт., в тому числі голосуючих – 30 267 169 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00380014.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Верховський Сергій Сергійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.