Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.02.2011
Дата публікації 17.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Шульга Михайло Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович (паспорт: серiя ЕА номер 820506 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.02.2001) звiльнена з посади за згодою сторiн з 15.02.2011 (Наказ по пiдприємству № 22 К вiд 15.02.2011 року). Припинення повноважень в.о. голови правлiння Гавази Д.В. 15.02.2011 року згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 15.02.2011 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Статуту Товариства та компетенцiї Наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння (голови правлiння), обов'язки якого вiн виконував з 09.06.2010 року.
Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння Шульга Михайло Миколайович (паспорт: серiя КН номер 469205 виданий Крюковським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 20.06.1997) призначена на посаду в.о.голови правлiння з 16.02.2011 року згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 15.02.2011 року. Згiдно Наказу по пiдприємству № 23 К вiд 16.02.2011 року приступити до обов'язкiв в.о.голови правлiння з 16.02.2011 року, до призначення на дану посаду працював Начальником сталеплавильного цеху ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" до 15.11.2010 року. Призначено на термiн згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Статуту Товариства та компетенцiї Наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння (голови правлiння).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Шульга Михайло Миколайович