Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.03.2011
Дата публікації 11.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Шульга Михайло Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 11.04.2011 10.00 25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, зал засiдань
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9.30 по 10.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний зборiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження порядку проведення загальних
зборiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 р.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
8. Внесення змiн до Статуту товариства у зв'язку з приведенням Статуту у
вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження
Статуту у новiй редакцiї.
9. Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
10. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Вiдкликання та обрання Правлiння Товариства.
12. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться
Товариством протягом року.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
Реєстрацiя учасникiв рiчних загальних зборiв буде проводитися в день проведення
зборiв за мiсцем їх проведення з 9.30 до 10.00 год. на пiдставi документу, що
посвiдчує особу.
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах
- 11 квiтня 2011 року.
Право на участь в рiчних загальних зборах акцiонерiв мають акцiонери, включенi
до перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, за станом на 11 квiтня 2011 року, або їх
представники. Представники акцiонерiв, що прибули для участi в рiчних загальних
зборах акцiонерiв, окрiм документу, що посвiдчує особу, мають надати пiд час
реєстрацiї довiренiсть про передачу їм права на участь та голосування у зборах,
видану акцiонером та оформлену i посвiдчену в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
З документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, можна
ознайомитися за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, вiддiл
кадрiв, в робочi днi, з 8-00 до 10-00, та в день проведення загальних зборiв - у
мiсцi їх проведення. Вiдповiдальний за порядок ознайомлення акцiонерiв з
документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, Кузьменко Людмила
Василiвна. Довiдки за телефоном: (0522) 223708.
Правлiння ПАТ "Цукрогiдромаш

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 15688: 13917:
:Основні засоби : 7457: 7036:
:Долгострокові фінансові інвестиції : 15: 15:
:Запаси : 1460: 916:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 433: 432:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 70: 81:
:Нерозподілений прибуток : -4546: -3186:
:Власний капітал : 8204: 9564:
:Статутний капітал : 7622: 7622:
:Довгострокові зобов'язання : 2008: 1535:
:Поточні зобов'язання : 5477: 2818:
:Чистий прибуток (збитки) : -1360: -1178:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 30489943: 30489943:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 120: 84:
------------------------------------------------------------------------

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 45 газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 10.03.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правління Шульга Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2011
(дата)