Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 28.05.2010
Дата публікації 07.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Шульга Михайло Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Дубонос Валерiй Степанович (паспорт: серiя ЕА номер 742357 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.07.2000р ) звiльнився за згодою сторiн з посади головного iнженера з 20.05.2010 р. (наказ по пiдприємству № 51 вiд 17.05.2010 року) Припинення повноваженяь члена правлiння Дубоноса В.С. з 27.05.2010 року згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" (код ЄДРПО 00380014 ) вiд 27.05.2010 року. Не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно статуту товариства та компетенцiї наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння, обов"язки якого вiн виконував з 17.03.2008 року до 27.05.2010 року.
Посадова особа Член правлiння Каратнюк Микола Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 738509 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.03.2000) призначена на посаду з 28.05.2010 року згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 27.05.2010 року. Згiдно наказу по пiдприємству № 52 вiд 19.05.2010 року, працює головним iнженером ПАТ "Цукрогiдромаш" з 21.05.2010 року. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на термiн вiдповiдно до Статуту АТ.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Шульга Михайло Миколайович