Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2012
Дата публікації 30.03.2012 12:51:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Качур Герман Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20.04.2012 10,0025006 25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, зал засiдань
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09,30 по 10,00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
6. Внесення змiн до Статуту товариства у зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження Статуту у новiй редакцiї.
7. Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
8. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових(трудових) договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
9. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом року.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Право на участь в рiчних загальних зборах акцiонерiв мають акцiонери, включенi до перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники. Представники акцiонерiв, що прибули для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв, окрiм документу, що посвiдчує особу, мають надати пiд час реєстрацiї довiренiсть про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акцiонером та оформлену i посвiдчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
З документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, можна ознайомитися за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, вiддiл кадрiв, в робочi днi, з 8-00 до 10-00, та в день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Вiдповiдальний за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, Кузьменко Людмила Василiвна. Довiдки за телефоном: (0522) 223708.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 21853 15688
Основні засоби 8243 7457
Долгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 3366 1460
Сумарна дебіторська заборгованість 1735 433
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 70
Нерозподілений прибуток -5134 -4546
Власний капітал 7616 8204
Статутний капітал 7622 7622
Довгострокові зобов'язання 5008 2008
Поточні зобов'язання 9229 5477
Чистий прибуток (збитки) -672 -1360
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30489943 30489943
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 142 120
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 53 газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 20.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правління Качур Герман Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2012
(дата)