Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.08.2012
Дата публікації 22.08.2012 16:31:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерійович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа В.О. голови правлiння Качур Герман Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 473488 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 15.11.1996) звiльнена за згодою сторiн з посади в. о. голови правлiння з 21.08.2012 року - наказ по пiдприємству № 141\1-К вiд 21.08.2012 року.
- припинення повноважень в. о. голови правлiння Качура Германа Миколайовича з 21.08.2012 року згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" \ код ЄДРПОУ - 00380014 \ вiд 21 серпня 2012 року.
- не погашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
- згiдно Статуту товариства та компетенцiї наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння \голови правлiння обов язки якого вiн виконував з 13.02.2012 року.
- акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа В.О. голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович (паспорт: серiя ЕА номер 820506 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.02.2001) призначена на посаду в.о. голови правлiння з 22.08.2012 року згiдно Протоколу засiдання наглядової ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 21 .08.2012 року.
- згiдно наказу по пiдприємству № 142К-3 вiд 22.08.2012 року працює в.о.голови правлiння з 22.08.2012 року.
- попереднє мiсце роботи - комерцiйний директор ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ"
- не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
- не погашеної судимостi на корисливi та посадовi злочини не має.
- згiдно Статуту товариства та компетенцiї наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння \голови правлiння\.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Гаваза Дмитро Валерійович