Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.08.2012
Дата публікації 22.08.2012 16:32:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерійович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Луньов Микола Миколайович (паспорт: серiя ЕА номер 777293 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11.01.2001) звiльнений за власним бажанням з 22 серпня 2012 року, згiдно наказу по пiдприємству № 142К-1 вiд 22.08.2012 року.
- припинення повноважень члена правлiння Луньова Миколи Миколайовича з 22.08.2012 року згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 22 серпня 2012 року.
- не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
- не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- згiдно Статуту товариства та компетенцiї наглядової ради член правлiння Луньов Микола Миколайович виконував обов язки з 05.07.2012 року по день звiльнення, тобто по 22.08.2012 року.
Посадова особа Член правлiння Андреєв Юрiй Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 222020 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградсчькiй областi 13.12.1996) призначена на посаду з 22 серпня 2012 року, згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 22.08.2012 року.
- згiдно наказу по пiдприємству № 38К вiд 27.02.2012 року працює головним iнженером ПАТ "Цукрогiдромаш" з 27.02.2012 року.
- не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
- не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- згiдно Статуту товариства та компетенцiї наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння \голови правлiння\.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Гаваза Дмитро Валерійович