Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 12:44:35
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерійович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Кіровоградський завод гідравлічних машин «Цукрогідромаш»
(далі - Товариство), повідомляє, що 22 квітня 2013 року о 10-00 за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, зал засідань, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства
(код ЄДРПОУ 00380014, місцезнаходження Товариства: 25006, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94).
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2012 р.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Затвердження порядку покриття збитків за 2012 рік.
6. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний 2012 попередній 2011
Усього активів 24 764 21 853
Основні засоби 7 140 8 243
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 2 036 3 366
Сумарна дебіторська заборгованість 9 099 4 825
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 26
Нерозподілений прибуток -7 898 - 5 134
Власний капітал 4 852 7 616
Статутний капітал 7 622 7 622
Довгострокові зобов’язання 9 761 5 008
Поточні зобов’язання 10 151 9 229
Чистий прибуток (збиток) -2 764 - 672
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 489 943 30 489 943
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 138 142
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день проведення зборів за місцем їх проведення з 9.30 до 10.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, - 16 квітня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
З документами, які пов'язані з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися за адресою: м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, відділ кадрів, в робочі дні, з 8-00 до 10-00, та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з порядком денним загальних зборів, Кузьменко Людмила Василівна.
Телефон для довідок: 0522-223708, 0692-539680

Повідомлення надруковано в офіційному виданні НКЦПФР: «Бюлетень цінні папери України» від 21.03.2013 року № 53
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правління Гаваза Дмитро Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2013
(дата)