Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.03.2014
Дата публікації 25.03.2014 19:26:57
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., Ленiнський р/н., м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська ,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерiйович - В.О.голови правлiння. Тел: 0522223708
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2. Текст повідомлення
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 24.04.2014 10,00 за адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, зал засiдань
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09,30 по 10,00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2013 р.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2013 рiк.
6. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
7. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах акцiонерам необхiдно мати документ, що посвiдчує особу. Представники акцiонерiв, що прибули для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв, окрiм документу, що посвiдчує особу, мають надати пiд час реєстрацiї довiренiсть про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акцiонером та оформлену i посвiдчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
З документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, можна ознайомитися за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, вiддiл кадрiв, в робочi днi, з 8-00 до 10-00, та в день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Вiдповiдальний за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, якi пов'язанi з порядком денним загальних зборiв, Кузьменко Людмила Василiвна.
Телефон для довiдок: 0522-223708, 0692-539680

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 28926 24764
Основні засоби 6768 7140
Долгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 8553 2036
Сумарна дебіторська заборгованість 13160 9099
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 115
Нерозподілений прибуток -5387 -7898
Власний капітал 2241 4852
Статутний капітал 7622 7622
Довгострокові зобов'язання 12211 9761
Поточні зобов'язання 14474 10151
Чистий прибуток (збитки) -2590 -2764
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30489943 30489943
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 138
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 56 (1809) газета "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 24.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.О.голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)