Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 20.03.2015 18:37:19
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., Ленiнський р/н., м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська ,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерiйович - В.О.голови правлiння. Тел: 0522223708
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2015 10.00 м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, зал засiдань 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 17.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради Товариства. 7.Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з вказаними особами. 8. Припинення повноважень та обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Внесення змiн до статуту товариства та затвердження нової редакцiї статуту. 10. Затвердження Положень Товариства про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, про виконавчий орган та посадових осiб. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 09.00 до 11.00 за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, вiддiл кадрiв , а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Кузьменко Людмила Василiвна. Телефон для довiдок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 43119 28706 Основні засоби 18894 6768 Долгострокові фінансові інвестиції 28 28 Запаси 11796 8553 Сумарна дебіторська заборгованість 12033 12940 Грошові кошти та їх еквіваленти 18 3 Нерозподілений прибуток 6809 -5387 Власний капітал 14437 2241 Статутний капітал 7622 7622 Довгострокові зобов'язання 16890 12211 Поточні зобов'язання 11792 14254 Чистий прибуток (збитки) -671 -2590 Середньорічна кількість акцій (шт.) 30489943 30489943 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 116 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомості НКЦПФР 52 від 18.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.О.голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2015
(дата)