Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 19.03.2016 17:57:04
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Червоногвардiйська, 94
Керівник* Змаженко Сергій Васильович - Виконуючий обов'язки Голови правлiння. Тел: 0522223708
E-mail* sugargidromash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2016 10.00 25006. м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, зал засiдань

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Визначення порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства.

6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради Товариства.

7.Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з вказаними особами.

8. Припинення повноважень та обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.

9. Внесення змiн до статуту товариства та затвердження нової редакцiї статуту.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 09.00 до 12.00 за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, 94, вiддiл кадрiв, а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член правлiння Кузьменко Людмила Василiвна. Телефон для довiдок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

43250

43119

Основні засоби

18192

18894

Довгострокові фінансові інвестиції

28

28

Запаси

12488

11796

Сумарна дебіторська заборгованість

11661

12033

Грошові кошти та їх еквіваленти

36

18

Нерозподілений прибуток (збиток)

7040

6809

Власний капітал

14668

14437

Статутний капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання

14693

16890

Поточні зобов'язання

13889

11792

Чистий прибуток (збиток)

231

-671

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30489943

30489943

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

105

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 53 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 18.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правлiння Змаженко Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2016
(дата)