Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 18:15:56
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Червоногвардiйська, 94
Керівник* Змаженко Сергій Васильович - Виконуючий обов'язки Голови правлiння. Тел: 0522223708
E-mail* sugargidromash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – 19 квітня 2017 року з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24.00 12.04.2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

8.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

9.Обрання членів наглядової ради Товариства.

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

13.Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

14.Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.

15.Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

16.Затвердження Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових осiб в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

39360

43250

Основні засоби

17336

18192

Довгострокові фінансові інвестиції

28

28

Запаси

13075

12488

Сумарна дебіторська заборгованість

6632

12174

Грошові кошти та їх еквіваленти

1713

36

Нерозподілений прибуток (збиток)

6569

7040

Власний капітал

14217

14668

Статутний капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання

14693

14693

Поточні зобов'язання

10450

13889

Чистий прибуток (збиток)

-451

231

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30489943

30489943

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

96

95

З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів, а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до початку загальних зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00380014.smida.gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член правління Кузьменко Людмила Василівна. Телефон для довідок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №48 від 13.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правлiння Змаженко Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)