Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2018
Дата публікації 17.03.2018 11:09:41
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Архангельська, 94
Керівник* Змаженко Сергій Васильович - Генеральний директор. Тел: 0522223708
E-mail* sugargidromash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 13.04.2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

8.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

9.Обрання членів наглядової ради Товариства.

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

13.Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

14. Внесення змін та затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції, Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, Положення про виконавчий орган та посадових осіб в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

41060

39360

Основні засоби (за залишковою вартістю)

17566

17336

Запаси

12958

13075

Сумарна дебіторська заборгованість

7827

6632

Грошові кошти та їх еквіваленти

2154

1713

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7167

6569

Власний капітал

14795

14217

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

7622

7622

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

14693

14693

Поточні зобов'язання і забезпечення

11572

10450

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

578

-451

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30489943

30489943

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01896

-0,01479

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00380014.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович.

НАГЛЯДОВА РАДА

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 02.03.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 30 489 943 шт., в тому числі голосуючих – 30 267 169 шт.

 

Повідомлення з порядком денним, без проектів рішень та фінансових результатів оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16.03.2018 року.

 

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», які відбудуться 19 квітня 2018 року.

 

Питання порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішень:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Чернишенко Ірина Василівна – голова лічильної комісії, Ушакова Ірина Сергіївна, Ковальова Олена Петрівна – члени лічильної комісії.

 

Питання порядку денного:

2.Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішень:

1. Обрати головою зборів Заська Олега Леонідовича, обрати секретарем зборів Змаженка Сергія Васильовича..

 

Питання порядку денного:

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішень:

1.Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

За підсумками 2017 року збитки покрити за рахунок власного капіталу. Дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

 

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження наглядової ради в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Лисенко Сергій Миколайович – голова наглядової ради, Шкоденко Оксана Володимирівна, Оксенюк Тетяна Олексіївна – члени наглядової ради.

 

Питання порядку денного:

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

 

Питання порядку денного:

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Припинити повноваження ревізійної комісії в зв’язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Фурман  Ірина  Миколаївна – голова ревізійної комісії, Морозова Олена Іванівна, Сталмокас Тетяна Іванівна – члени ревізійної комісії.

 

Питання порядку денного:

11.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

 

Питання порядку денного:

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з даними особами Генерального директора Товариства.

 

Питання порядку денного:

13.Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

Проект рішення:

1.Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі змінами в законодавстві України та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2.Уповноважити Генерального директора Товариства Змаженка С.В. підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

Питання порядку денного:

14. Внесення змін та затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції, Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, Положення про виконавчий орган та посадових осіб в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ»

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».

3. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ»,

4. Уповноважити голову зборів Заська Олега Леонідовича та секретаря зборів Змаженка Сергія Васильовича на підписання Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про виконавчий орган та посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2018
(дата)