Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 17.03.2009
Дата публікації 18.03.2009 17:10:37
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу, прийняте на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" 17 березня 2009 р. (протокол № 1/09).
2. Додатково розмiщуються простi iменнi акцiї в кiлькостi 44 000 000 (сорок чотири мiльйона) штук загальною номiнальною вартiстю 11 000 000,00 (одинадцять мiльйонiв) гривень. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення.
3. Тип акцiй - простi, форма iснування - документарна.
4. Статутний капiтал ВАТ "Цукрогiдромаш" збiльшується до розмiру 11 748 266,50 грн. за рахунок додаткових внескiв шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. кожна. Додаткове розмiщення акцiй може призвести до змiни iснуючих власникiв великих пакетiв: ЗАТ "НАСОСМАШ", який володiє 2 300 016 акцiй (76,84 % у СК), та фiзична особа, що володiє 313 530 акцiй (10,48% у СК).
5. Спiввiдношення кiлькостi акцiй, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу 1 570,06 %.
6. Акцiонери мають рiвне переважне право на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Розмiщення акцiй здiйснюється в 2 етапи. Перший етап: з 30.04.09 р. по 15.05.09 р. - реалiзацiя рiвного переважного права акцiонерiв на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi в статутному капiталi ВАТ на дату початку проведення першого етапу. Другий етап: с 18.05.09 р. по 22.05.09 р. - реалiзацiя залишку акцiй, не розмiщених на першому етапi, в кiлькостi, що перевищує кiлькiсть акцiй, на яку акцiонери реалiзували своє переважне право, у порядку черговостi поданих ними заяв.
7. Оплата акцiй здiйснюється акцiонерами виключно за власнi грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, у розмiрi 100% вартостi акцiй, не пiзнiше закiнчення вiдповiдного етапу закритого (приватного) розмiщення.
8. Мета розмiщення - залучення додаткових iнвестицiй.
9. Рiшення про розмiщення акцiй прийнято на загальних зборах ВАТ "Цукрогiдромаш".
10. Конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
11. Мiсце здiйснення дiй щодо реалiзацiї акцiонерами свого переважного права - 25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, б.94, вiддiл кадрiв.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович