Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2010
Дата публікації 28.04.2010 11:30:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Гриненко Тетяну Юрiївну (паспорт: серiя СН номер 859016 виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 14.07.1998) звiльнена з роботи згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2010 року (протокол № 1/10) . Акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй посадi особа перебувала з 11.08.09 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Горкуценко Наталiю Костянтинiвну (паспорт: серiя СК номер 381969 виданий Фастiвським МРВ ГУМВД України в Київськiй областi 16.10.1997) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2010 року (протокол № 1/10), попереднє мiсце роботи - ТОВ "Група Iнтер Кар Груп", економiст. Особу обрано строком на три роки. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович