Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Змаженко Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кропивницький вул.Архангельська,94
4. Код за ЄДРПОУ 00380014
5. Міжміський код та телефон, факс 0522223708 223708
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 15 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 23.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00380014.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 18.01.2018 Вiларiка Бiзнес Корп. 177533 10 13.082369
Зміст інформації:
18.04.2017 року ПАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй юридичної особи за законодавством Сейшельських Островiв Вiларiка Бiзнес Корп., код 177533, мiсцезнаходження: Francis Rachel Str., Sound & Vision House, Suite 1, Second Floor, Victoria, Mae, Seychelles, збiльшився з 8,721639% до 10,074540% за рахунок збiльшення пакету. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 2439194 (8%) до 3049278 (10% вiд загальної кiлькостi акцiй) простих iменних акцiй.
2 18.01.2018 МАРАТЕВ СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД НЕ 274491 24.899965 0
Зміст інформації:
18.01.2018 року ПАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй юридичної особи за законодавством Кiпру МАРАТЕВ СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД, код НЕ 274491, мiсцезнаходження: 1 Avalonos, str. Maria House, Nicosia, Cyprus, P.C.1075, зменшився з 25,083234% до 0%. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй зменшився з 7591985 простих iменних акцiй (24,899965% вiд загальної кiлькостi акцiй) до 0.
3 18.01.2018 МЕТИГЛОУ ХОЛДIНГС ЛТД НЕ 238810 0 24.899965
Зміст інформації:
18.01.2018 року ПрАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй юридичної особи за законодавством Кiпру МЕТИГЛОУ ХОЛДIНГС ЛТД, код НЕ 238810, мiсцезнаходження: Ippokratous, Akropolis, 3A, Nicosia, Cyprus, 2006, збiльшився з 0% до 25,083234%. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 0 до 7591985 простих iменних акцiй (24,899965% вiд загальної кiлькостi акцiй).