Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Змаженко Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кропивницький вул.Архангельська,94
4. Код за ЄДРПОУ 00380014
5. Міжміський код та телефон, факс 0522223708 223708
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00380014.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2018 звільнено Голова наглядової ради Лисенко Сергiй Миколайович
12.894091
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Лисенко Сергiй Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 982850,50 грн.; 12,894091%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

19.04.2018 звільнено Член наглядової ради Шкоденко Оксана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Шкоденко Оксана Володимирiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 звільнено Член наглядової ради Оксенюк Тетяна Олексiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Оксенюк Тетяна Олексiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Фурман Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Фурман Iрина Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Сталмокас Тетяна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Сталмокас Тетяна Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член наглядової ради Лисенко Сергiй Миколайович
12.894091
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Лисенко Сергiй Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 982850,50 грн.; 12,894091%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ «Машзавод «Технiка». На посаду обраний термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член наглядової ради Шкоденко Оксана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Шкоденко Оксана Володимирiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «СТАРТАП» (код ЄДРПОУ 38866104, 01015, м.Київ, вул.Московська,46/2, лiтера А, розмiр пакета акцiй: 24,70105%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: фiнансовий менеджер ТОВ «Укркомплект плюс», економiст з фiнансової роботи ТОВ «Фiрма ТК Комфорт». На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член наглядової ради Оксенюк Тетяна Олексiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Оксенюк Тетяна Олексiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «СТАРТАП» (код ЄДРПОУ 38866104, 01015, м.Київ, вул.Московська,46/2, лiтера А, розмiр пакета акцiй: 24,70105%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: фiнансовий директор ТОВ «ТД «Насосхолдiнг», директор фiнансово-економiчного департаменту ТОВ «Аурум Транс». На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Пономаренко Галина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Пономаренко Галина Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: аудитор ТОВ «Аурум Транс», менеджер iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв ТОВ «Аурум Груп» . На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу монiторингу цiн ТОВ «Аурум Транс». На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Сталмокас Тетяна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 року, в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Сталмокас Тетяна Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний спецiалiст ПрАТ «Українська гiрничо-металургiйна компанiя», менеджер iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв фiнансово-економiчного департаменту ТОВ «Аурум Транс». На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Голова наглядової ради Лисенко Сергiй Миколайович
12.894091
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2018 року головою наглядової ради обраний: Лисенко Сергiй Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 982850,50 грн.; 12,894091%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ «Машзавод «Технiка». На посаду обраний термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Сталмокас Тетяна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 19.04.2018 року головою ревiзiйної комiсiї обрана: Сталмокас Тетяна Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: провiдний спецiалiст ПрАТ «Українська гiрничо-металургiйна компанiя», менеджер iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв фiнансово-економiчного департаменту ТОВ «Аурум Транс». На посаду обрана термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 звільнено Генеральний директор Змаженко Сергiй Васильович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2018 року в зв'язку з переобранням керiвника, звiльнено: Генеральний директор Змаженко Сергiй Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано); розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 19.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2018 обрано Генеральний директор Змаженко Сергiй Васильович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2018 року в зв'язку з переобранням керiвника, обрано: Генеральний директор Змаженко Сергiй Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано); розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: заступник директора з виробництва ПАТ «Свеський насосний завод», начальник управлiння служби закупок та збуту ПАТ «Цукрогiдромаш», виконуючий обов’язки голови правлiння ПАТ «Цукрогiдромаш». На посаду обраний на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.